Opening inschrijving OWT’s

De inschrijving voor de OWT’s 2021 opent vrijdag 21 mei ‘s avonds om 19.00 uur.

In verband met de maatregelen rondom het COVID-19 virus zijn de organiserende rasverenigingen bereid gevonden de eerder geplande OWT’s op te schorten. De eerste OWT vindt plaats op 19 juni a.s. te Klundert, georganiseerd door de WFRG. Er worden in totaal 7 OWT’s georganiseerd dit jaar.

Uiteraard blijven eventuele maatregelen genomen door het RIVM leidend.


Selectie IWT

De teamwedstrijd (open klas) op 27 juni te Borculo, georganiseerd door de NRC, is tevens de selectiewedstrijd voor de IWT, welke in augustus in Hongarije wordt gehouden. Dit jaar vervalt de minimum eis voor deelname aan de IWT. Tijdens de selectie wedstrijd moet sprake zijn van voldoende kwaliteit, dit ter beoordeling aan de fungerende keurmeesters. Teams die zich inschrijven voor deze wedstrijd dienen bij inschrijving aan te geven of zij al dan niet in aanmerking willen komen voor afvaardiging naar de IWT.


OWT finale

De OWT finale vindt plaats op 19 september a.s. te Doorwerth en wordt georganiseerd in samenwerking met de NLV. Deelname aan deze finale wedstrijd geschiedt op uitnodiging.

Reacties ( 0 )

In memoriam Sape Wiersma

Op 5 mei jl. bereikte ons het droevig bericht, dat Sape Wiersma is overleden. Slechts twee maanden na het overlijden van zijn vrouw Gaatske.

Samen runden zij, met veel vrijwilligers, ‘De Fûgelpits’ een opvangcentrum voor met name watervogels, veelal slachtoffers van olievervuiling. 

Onder de kennelnaam ‘Van de Fûgelpits’ fokte hij jarenlang Duitse Staande Draadharen en Duitse Staande Langharen. Met zijn honden heeft hij meerdere grote prijzen behaald, waaronder enkele kampioenschappen. Hij trainde zijn honden tevens voor het opsporen en binnenbrengen van zieke vogels, die olieslachtoffer waren geworden.

Sape was meer dan 20 jaar een gewaardeerd Orweja-keurmeester voor de jachthondenproeven.

In 2016 ontving hij daarvoor de Zilveren Erespeld van de Raad van Beheer en in 2017 heeft hij afscheid genomen als keurmeester.

Veel voorjagers zullen hem herinneren als een betrokken en vriendelijke keurmeester, altijd met een scherp oog voor het werk van de hond. Hij genoot van mooi hondenwerk!

Wij blijven Sape herinneren als een warme persoonlijkheid met een sterke betrokkenheid en grote liefde voor het werken met jachthonden.

Wij wensen zijn kinderen en verdere familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Namens de Commissie Jachthondenproeven

Johan Folmer, voorzitter

Reacties ( 0 )

Wijziging inschrijving Jachthondenproeven

Met betrekking tot de inschrijving voor SJP’s en MAP’s zijn de huidige corona beperkende maatregelen nog steeds van kracht.

Tot nu toe werd de inschrijving voor alle SJP’s opengezet op één datum en voor alle MAP’s op één -latere- datum. Dat gaf, direct na de openstelling, een enorme run op de inschrijvingen. Deelnemers moesten lang van tevoren beslissen of en wanneer zij aan een proef mee wilden doen.

Daarom heeft de CJP besloten de inschrijving structureel te wijzigen. In het vervolg zal deze gespreid plaatsvinden. De inschrijving van elke SJP en MAP zal telkens 10 weken voor de wedstrijddatum worden opengezet.

Overwegingen tot dit genomen besluit zijn:

 • Deelnemers die dit seizoen een SJP-diploma** met voldoende punten behalen, kunnen in hetzelfde seizoen nog inschrijven voor een MAP.
 • Deelnemers, die in april nog niet kunnen overzien of zij hun hond voldoende getraind krijgen voor een SJP, kunnen later alsnog inschrijven.
 • Deelnemers kunnen hun inschrijvingen spreiden, waardoor er minder afmeldingen (met name bij de SJP) zullen zijn in de loop van het seizoen (wanneer men de gewenste resultaten heeft behaald).

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen – nog steeds is onduidelijk wanneer de jachthondenproeven in 2021 weer gehouden kunnen worden – kan op deze manier adequaat en flexibel op het openzetten van de inschrijvingen worden gestuurd.

De reeds genoemde openingsdatum van 1 mei 2021 zal gelden voor de jachthondenproeven die gepland zijn voor 15 juli 2021. De proeven die hierna worden gehouden, zullen telkens 10 weken voor de wedstijddatum worden opengezet.

Voor de duidelijkheid: de op het moment geldende corona beperkende maatregelen blijven steeds van kracht.


**Voor toelating tot de MAP’s geldt uiteraard nog steeds artikel B.5 van het ARJP,

Artikel B.5

 • Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het B-diploma, moet de hond voorafgaande aan de MAP, tenminste twee maal op een SJP voor alle C en B proeven een voldoende hebben behaald, waarvan tenminste één keer een totaal score van minimaal 68 punten is behaald.
 • Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het A-diploma, moet de hond voorafgaande aan de MAP, tenminste twee A-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze A-diploma’s moet een score van tenminste 85 punten hebben.


Reacties ( 0 )

In memoriam Tineke Antonisse-Zijda

EEN BEVLOGEN HONDENMENS

Op 3 april 2021 overleed Tineke aan de gevolgen van corona.

We zullen haar missen, niet alleen om wat ze deed maar vooral ook om wie ze was. Een vrouw die echt was, die wist wat ze wilde, een mens recht door zee, zonder omhaal en poeha.

Wat heeft de jachthondenwereld veel aan haar te danken!

Eind jaren zestig van de vorige eeuw kwam ze in onze wereld als echtgenote van Co, een fervent jager en hondenman. Ze jaagden toen samen vooral met Chesapeake Bay Retrievers. Co heeft ze al op heel jonge leeftijd, na een noodlottig ongeval op jacht, moeten missen …

Ze ging alleen verder, en hoe!

Door Co, die werkte op het kantoor van de Jagersvereniging, was ze in contact gekomen met veel jagers. Ze kreeg uitnodigingen en werkte veel met haar honden, spaniels en retrievers, in gerenommeerde jachtvelden. Ze werd gewaardeerd om haar honden en misschien wel vooral om wie ze was. Ze deed daar heel veel ervaring op.

Ze kwam met haar honden naar de veldwedstrijden en de jachthondenproeven en had daar veel succes. Met een van haar eerste zelf opgeleide Goldens won ze zo ongeveer alles wat er te winnen viel en ook met haar spaniels, aanvankelijk afkomstig uit de bekende Engelse Cheltenham kennels, boekte ze prachtige resultaten.

Toen ze besloot te gaan fokken koos ze voor Goldens en volgde ze Britse Field Trial lijnen.

Veel honden uit haar kennel ‘Van De Woudstreek’ bleken uitstekende jachthonden en top-wedstrijdhonden.

Nadat ze jaren succesvol honden had voorgejaagd, werd ze in de eerste helft van de jaren zeventig  keurmeester voor de jachthondenproeven en voor de veldwedstrijden voor spaniels en voor retrievers. Als keurmeester was ze scherp, attent en beslist. Haar stijl van keuren werd alom gewaardeerd. Bij haar vijfentwintig jarig jubileum in 1998, werd ze door de Raad van Beheer beloond met de Gouden Erespeld voor de Kynologie.

Op basis van haar specifieke kennis van spaniels en retrievers en het respect dat zij in de jachthondenwereld genoot, werd zij in de jaren tachtig aangesteld als lid van het Field Trial Comité.

Door de Raad van Beheer werd zij vervolgens als Nederlands afgevaardigde benoemd in de Commissie Retrievers van de Fédération Cynologique Internationale. Ze werkte daar in belangrijke mate mee aan de samenstelling van het Internationaal Veldwedstrijdreglement voor Retrievers.

Jarenlang was zij wedstrijdsecretaris in het bestuur van de Nederlands Retriever Club. Bij haar afscheid werd zij vanwege haar verdiensten erelid van de vereniging.

Al in de jaren zeventig verschenen publicaties van haar hand, artikelen in de Nederlandse Jager en een drietal boekjes. Ze had daarvoor van gedachten gewisseld met vooraanstaande Nederlandse trainers en ze had Amerikaanse methodes van opleiden bestudeerd en die aangepast aan de Nederlandse jachtpraktijk. In die publicaties sprak ze toen al van ‘Een scherp begrensde periode, waarin de hond gevoelig is voor invloeden en indrukken’.

Ze noemde dat ‘De kritieke periode’ en legde uit hoe bij de vroege opvoeding van de pup daarvan gebruik kan worden gemaakt.

Nu alom bekend, toen helemaal nieuw.

Vlak na de eeuwwisseling besloot Tineke van het opleiden van honden én mensen haar werk te maken. Ze stopte met fokken, voorjagen, keuren en besturen en ging helemaal, professioneel, voor opleiden.

In veel Europese landen gaf zij workshops, seminars en masterclasses. Haar publicaties van vroeger bewerkte ze, breidde ze uit en vulde ze aan met nieuwe inzichten. Het werden boeken, die werden vertaald en ook in het buitenland werden gebruikt. De bekendste vertaalde werken zijn: ‘Das Arbeitshandbuch Apportieren Schritt für Schritt’ en ‘die Drei Apporten’.

Internationaal worden haar seminars en haar boeken hoog gewaardeerd.

Veel jachthondenmensen in binnen- en buitenland hebben veel aan haar te danken en zijn er trots op leerling van haar te zijn. Sommigen van hen zijn inmiddels zelf succesvol professioneel opleider geworden.

Jagers en voorjagers in binnen en buitenland zijn nu bedroefd om Tinekes heengaan en denken met waardering en respect aan haar terug.

A Dieu Tineke,

Pieter Rooijakkers

Reacties ( 0 )

Update maatregelen mbt COVID-19


Naar aanleiding van de persconferentie van 23 maart jl. en de hierin verkondigde verlengde lockdown tot 20 april a.s.  is besloten ALLE veldwedstrijden voor het voorjaar 2021 te annuleren. 

Ook de geplande OWT’s en SWT’s in april 2021 komen te vervallen of worden, in overleg met de organisaties, doorgeschoven naar een nieuwe datum. De annulering zal in de wedstrijdkalender worden vermeld.

Met betrekking tot de OWT’s en SWT’s  zal de eerstvolgende persconferentie van 13 april a.s. worden afgewacht. De inschrijving voor deze evenementen blijft vooralsnog geblokkeerd.

Orweja volgt de maatregelen die genomen worden en zijn door de Rijksoverheid

Reacties ( 0 )

CdE voor Continentale Staande Honden gecanceld

De Coupe d’Europe voor Continentale Staande Honden, welke op 31 maart en 1 april 2021 stond gepland in Servië, gaat helaas vanwege de COVID-19 pandemie niet door.

Reacties ( 0 )

Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2020

De titel “Veldwedstrijdkampioen met jaartal” wordt toegekend aan de hond die in de betrokken periode van twaalf maanden, te rekenen van aanvang van het betreffende kalenderjaar tot aanvang van het daarop volgende kalenderjaar, in zijn categorie of indien de categorie is verdeeld in rubrieken, in zijn rubriek op in Nederland gehouden kampioenschapsveldwedstrijden de beste resultaten heeft behaald volgens een in het betreffend supplement opgenomen reglement, mits de hond ten tijde van de laatste wedstrijd de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.

De titel Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2020 werd toegekend aan:


Staande honden rubriek I A

Sharptails Antje (NHSB 2998882), Engelse Setter van Bernadette van Drie

Staande honden rubriek I B 

Quin de Penalobera (LOSH1254785IMP), Epagneul Breton van Theo Misseghers

Retrievers

Sasawot Aranka Sterre (NHSB  3002338), Labrador Retriever van Pedro Brugge

Sharptails Antje
Quin de Penalobera
Sasawot Aranka Sterre
Reacties ( 0 )

Lotingsregeling bij overinschrijving veldwedstrijden voor retrievers

met ingang van 2021

Doel is om op de novice, nationale en internationale veldwedstrijden voldoende kwaliteit te waarborgen en nieuwkomers de kans te geven.

 • Elke organiserende vereniging heeft het recht om op een door hen georganiseerde veldwedstrijd twee (bij 12 honden) of drie (bij 16 honden) zogenaamde ‘wildcards’ uit te delen. Een wildcard geeft recht op deelname.
 • Tijdstip van loting wordt tijdig mede gedeeld (tenminste 2 dagen voorafgaand aan de loting) aan de inschrijvers.
 • De lotingsregeling is leidend boven artikel V.5.2 van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement.
 • Alle inschrijvers worden door de VWOV voorzien van Label A of B, bij de inschrijving vraagt men aan de deelnemer of de betreffende hond reeds een kwalificatie heeft gehaald die voldoet aan de criteria onder label A. Dit geldt ook voor de honden die geplaatst zijn d.m.v. een wildcard.
 • Label A: alle honden met minimaal een kwalificatie ZG of U op een novice veldwedstrijd of een kwalificatie G, ZG of U op een CACT of CACIT veldwedstrijd. Label B: alle overige honden.
 • Het maximale aantal label B-honden dat wordt toegelaten op een veldwedstrijd is 33% (dus nooit meer dan 33% niet gekwalificeerde label B-honden)
 • De VWOV controleert de labels op juistheid.
 • Nadat er deelnemers met een wildcard zijn geplaatst verricht de VWOV de loting met behulp van RandomPicker.com
 • De volgorde dient gerespecteerd te worden, ook van alle reserves.
 • Op een CACIT veldwedstrijd worden alleen honden toegelaten die minimaal een kwalificatie G, ZG of U op een CACT of CACIT wedstrijd hebben behaald.

Aldus aangenomen in de JWR-vergadering van 3 december 2020 en vervolgens geaccordeerd door de Commissie Jachthonden, de RvB en de Jagersvereniging.

Reacties ( 0 )

Lotingsregeling Continentale Staande honden van kracht

met ingang van het voorjaar 2021

Criteria voor deelname aan CACT-veldwedstrijden

 • Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards uitgeven. De VWOV stelt de criteria daarvoor zelf vast.
 • Bewezen honden: Per wedstrijd is er een percentage van 50 % voor bewezen honden, waarvan 2 plaatsen, uitgaande van een wedstrijd van 12 deelnemers, bij voorrang voor bewezen honden van het ras van de organiserende VWOV zijn. Bij een wedstrijd met minder deelnemers is er 1 voorrangsplaats voor een bewezen hond van het betreffende ras.

‘Bewezen’ betekent in dit verband minimaal een kwalificatie G, behaald in Nederland in de open klasse of minimaal een kwalificatie ZG behaald in de jeugdklasse, waarbij in beide gevallen geldt dat de kwalificatie behaald moet zijn in een van de twee seizoenen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.

Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn dan plaatsen, wordt onder hen geloot.

NB: Na evaluatie over ten minste een jaar zal bezien worden of aanpassing van de minimumeis inzake bewezen honden aan de orde is.

 • Loting: De resterende plaatsen (in een wedstrijd van 12 honden zijn dat er 4) worden bepaald door loting. De in de categorie bewezen honden uitgelote honden loten hier weer mee.

Criteria voor deelname aan CACIT-veldwedstrijden

 • Wildcards: 2,  dus gelijk aan CACT-wedstrijden
 • Bewezen honden: 50 %. Bij een wedstrijd van 12 honden zijn er dus 6 plaatsen voor bewezen honden, met dien verstande dat voor kwalificaties in de open klasse een ZG als ondergrens geldt en in de jeugdklasse een U, in beide gevallen behaald in Nederland in een van de twee seizoenen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.

NB. Ook hier zal na ten minste een jaar evaluatie plaatsvinden over eventuele aanpassing van de minimumeis.

Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn dan plaatsen, wordt onder hen geloot.

 • Loting: De resterende plaatsen (in een wedstrijd van 12 honden zijn dat er 4) worden bepaald door loting.  De in de categorie bewezen honden uitgelote honden loten hier weer mee.

     Criteria voor deelname aan jeugdveldwedstrijden:

 • Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards uitgeven. De criteria daarvoor stelt iedere VWOV zelf vast.
 • Bewezen honden: De volgende categorie bestaat uit honden die ofwel een BVT ofwel een jeugdkwalificatie hebben behaald. Daarbij hebben honden behorend tot het ras van de organiserende VWOV voorrang, mits op voorhand bekend gemaakt.
 • Loting: De resterende plaatsen worden bepaald door loting.

Aldus aangenomen in de JWR-vergadering van 3 december 2020 en vervolgens geaccordeerd door de Commissie Jachthonden, de RvB en de Jagersvereniging.


Reacties ( 0 )

Int Team Event voor Retrievers 2021 geannuleerd.

Na een bijeenkomst van de Kennel Club Gundog Working Test Party vanmorgen, is besloten om het International Retriever Team Event in juni van dit jaar te annuleren.

De organisatie is zich ervan bewust dat u net zo teleurgesteld zult zijn als zij dat is, maar is er zeker van dat u zult begrijpen dat, nu het Covid-virus nog steeds zoveel mensen in zoveel landen treft, het onmogelijk is om te weten wanneer de situatie voldoende kan verbeteren om tussen landen te reizen zonder quarantaine en isolatie.

Reacties ( 0 )