Inschrijving jachthondenproeven 2020

De kalender voor de Jachthondenproeven 2020 staat inmiddels gepubliceerd.

Vooral dankzij de flexibiliteit van de organisatoren is het gelukt alsnog een aantal jachthondenproeven te houden dit jaar.
De kalender is nog niet compleet, er kunnen tot de opening inschrijving nog wijzigingen worden doorgevoerd.

De inschrijving voor de SJP’s opent op maandag 13 juli om 19.00 uur, voor de MAP’s op dinsdag 14 juli om 19.00 uur.

Deelnemers dienen zich op te hoogte te stellen van en te houden aan het Coronoprotocol, zoals reeds gepubliceerd.

Inschrijvers worden nadrukkelijk geadviseerd hun profiel in MyOrweja te checken (kloppen mob nr en e-mail adres nog? Zijn de stamboom en eigendomsbewijs van de hond geüpload etc.)
Heb je nog geen profiel in MyOrweja dan is het aan te raden dit nu aan te maken, zodat je straks probleemloos kunt inschrijven. De handleidingen staan vermeld op deze site.

Reacties ( 0 )

Inschrijving najaarsveldwedstrijden 2020

Op zaterdag 4 juli a.s. om 08.00 uur ‘s morgens zal de inschrijving voor de najaarsveldwedstrijden 2020 open gaan.

Inschrijvers dienen zich op de hoogte te stellen van en te houden aan het Corona protocol veldwedstrijden.

Wellicht overbodig, maar toch nog even onder de aandacht:

 • Check even of jouw profiel in MyOrweja nog klopt (e-mailadres/ mob nr?) en stamboom en eigendomsbewijs van jouw hond zijn geüpload. Zie hiervoor de handleidingen op deze site.
 • Inleveren van het werkboekje voor aanvang van de wedstrijd is verplicht.
 • Bij inschrijving jeugdwedstrijden voor staande honden hebben honden met een BVT of eerdere jeugdkwalificatie voorrang.
Reacties ( 0 )

Coronaprotocol Jachthondenproeven

Richtlijnen RIVM en maatregelen Rijksoverheid 

Ten aanzien van het totale aantal aanwezigen dient men zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid. Hier wordt niet van afgeweken. 

 • Alle regelgeving omtrent COVID-19 (corona) wordt gerespecteerd; 
 • De organiserende instantie stelt een lijst samen van alle aanwezigen (plus e-mailadres en gsm-nummer). Deze lijst wordt als vertrouwelijk behandeld.
 • Bij medische calamiteiten wordt de lijst vrijgegeven aan de GGD. 

Prioriteitstelling

 • De richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid hebben de hoogste prioriteit (afstand, desinfecteren, hoesten, maximaal aantal aanwezigen); 
 • De Organiserende instantie hanteert de volgende maatregelen: 
  Uitsluitend buitenactiviteiten; 
  Niet meer dan 100 mensen bij het evenement; deelnemers maximaal 75, keurmeesters, geweren, helpers en administratie.
 • De minimale afstand van 1,5 meter wordt te allen tijde aangehouden, voor zowel mens als hond; 
 • Hoesten en/of niezen in de elleboog; 
 • Desinfectie van handen voor aanvang van de SJP, na pauzes en na afloop.
 • Iedereen brengt zijn eigen lunchpakket en drinken mee, denk hierbij ook aan water voor de hond; 
 • Bij het evenement is geen publiek toegestaan;
 • ParkeerplekKen bieden voldoende ruimte om auto’s op voldoende afstand te parkeren. 

Contactpersoon COVID-19

Deze persoon wordt door de organiserende instantie aangesteld. Hij beheert de vertrouwelijke lijst met de namen, telefoonnummers, e-mailadressen van alle aanwezigen. Deze persoon is bij medische calamiteiten het aanspreekpunt; hij treedt op namens de organiserende instantie en handelt naar eigen inzicht, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele COVID-19 besmettingen. 

De organiserende instanties die voor het houden van een Jachthondenproef een vergunning bij een overheidsinstantie moeten aanvragen, kunnen dit protocol dan bijvoegen. 

Onderstaand geeft de CJP u een aantal overwegingen aan die u in het opstellen van het protocol kunt meenemen.

De basis van het protocol moet zijn het houden van 1.50 meter afstand ten opzichte van iedereen die op deze dag aanwezig is en op elke locatie waar de proeven plaatsvinden.

Deelnemers

 • Verklaring van deelnemers, keurmeesters, geweren en helpers dat zij of een huisgenoot geen COVID-19 verschijnselen hebben en dat zij op eigen R isico deelnemen aan de jachthondenproef;
 • De aanwezigen stellen alles in het werk om besmetting met het COVID-19 virus te voorkomen; 
 • De aanwezigen leggen zich onvoorwaardelijk neer bij de regelgeving die tijdens de jachthondenproef wordt genomen. 

Ontvangst deelnemers

 • Regeling voor het parkeren van auto’s van de deelnemers met parkeerregelaars ter begeleiding/controle hierbij aanwezig.
 • De opvang buiten organiseren waar deelnemers voldoende ruim uit elkaar kunnen zitten. Liefst geen tent/restaurant e.d. hiervoor gebruiken. Afstand houden tijdens het lopen naar de administratie om zich aan te melden; zorg voor begeleiding hierbij. Zorg voor bescherming van de personen die de administratie doen eventueel via een scherm.
 • De dierenartscontrole zodanig inrichten dat er tussen arts, helper(s) en deelnemer voldoende afstand is. Dit geldt ook voor de deelnemers die in de wachtrijstaan. Misschien iedere deelnemer apart oproepen.

Opstarten-/verloop proeven

 • Maak een indeling van ongeveer 12 deelnemers per af te leggen proef met een vaste groepsbegeleider die (mede) toezicht houdt op de afstanden binnen de groep.
 • In de zogenaamde wachtkamer moeten de afstanden van 1.50 m worden gehandhaafd.
 • Bij het afleggen van de proef een markering van de inzetplaats voor de deelnemer aangeven.
 • Zorg voor handschoenen voor helpers en keurmeesters die wild aanpakken.
 • Zorg voor desinfectie materiaal/-gel.
 • Richt een mogelijkheid in om handen te wassen voor alle aanwezigen.

Middagpauze

 • Probeer de pauze te beperken. 
 • Laat bij de jachthondenproef alleen de deelnemers die zich voor A hebben opgegeven en die de B proeven voldoende hebben afgelegd op gepaste afstand samenkomen voor verdere aanwijzingen.

Proeven I en J

 • Denk aan de onderlinge afstanden bij het inrichten van de wachtkamers voor proef I en J.

Diploma/prijsuitreiking

 • De diploma-uitreiking vindt buiten plaats waarbij iedereen op afstand zit. Diploma’s en prijzen worden op een zodanige plaats apart (tafeltje) neergelegd dat de deelnemer deze zelf kan pakken.

Einde wedstrijd/vertrek deelnemers

 • Regel dat dit geordend gebeurt eventueel met begeleiding in groepen
 •  Zorg voor toezicht op de parkeerplaats.

Aansprakelijkheid

 • Geen van de organiserende partijen (ORWEJA, CJP, VWOV, Jachthouder) kan aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele COVID-19 besmettingen en/of de gevolgen daarvan;
 • Deelname aan de jachthondenproef is geheel op eigen risico;
 • De deelnemers zijn op de hoogte van het feit dat ter voorbereiding van de jachthondenproef kosten worden gemaakt;
 • Indien om welke reden dan ook (door bijvoorbeeld overheidsingrijpen) de jachthondenproef geen doorgang kan vinden of dat deze halverwege moet worden afgebroken, is het aan de organiserende instantie om te bepalen of (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld aan de orde is.

Wat te doen als er achteraf toch sprake is van besmetting

 • Aanwezigen verklaren bij ziekteverschijnselen achteraf, dit te melden bij de contactpersoon COVID-19; 
 • Als de GGD om welke reden dan ook de eerder gemaakte lijst van de aanwezig en opvraagt, gaan alle aanwezigen daarmee akkoord. 

Reacties ( 0 )

Toch Jachthondenproeven mogelijk dit jaar

Op 24 april jl. heeft de Commissie Jachthondenproeven (CJP) de Commissie Jachthonden (CJ) verzocht om alle Jachthondenproeven voor 2020 niet door te laten gaan. De reden was toen o.a. de door de overheid afgekondigde maatregelen met betrekking tot het kunnen beheersen van het Covid-19 virus en redenen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en volksgezondheid. Inmiddels is de toestand in Nederland m.b.t. genoemd virus zodanig positief verbeterd dat door de overheid een forse versoepeling van de genomen maatregelen per 1 juli a.s. is afgekondigd.

Vanuit diverse hoeken werd ook gevraagd om na te gaan of er wellicht toch mogelijkheden zouden zijn om dit jaar jachthondenproeven te organiseren. Dit is de reden geweest dat de CJP opnieuw overleg heeft gevoerd met betrekking tot het eerder genomen besluit.

De CJP heeft het daarom mogelijk kunnen maken om een versoepeling toe te passen op het eerder genomen besluit om alle Jachthondenproeven dit jaar niet door te laten gaan. De CJP is van mening dat de Standaard Jachthonden Proef (SJP) met maximaal 75 deelnemers, de Provinciale Jachthonden Proef (PJP) en Meervoudige Apporteer Proeven (MAP) met inachtneming van een Corona protocol, nu wel doorgang kunnen vinden. Een protocol is aan de organisaties doorgestuurd en zal ook worden gepubliceerd op de website van Orweja.

Hiermee wordt ook een mogelijkheid gecreëerd voor deelnemers om de vereiste diploma’s te halen voor doorstroming naar de MAP’s in 2021 zonder dat hierin wachtrijen ontstaan. Voor MAP-A deelnemers bestaat in ieder geval de mogelijkheid om hun niveau te toetsen en te kijken waar de aandachtspunten zitten. Het is niet mogelijk om NIMROD-punten te behalen dit jaar, omdat de Nimrod in ieder geval niet door zal gaan in 2020.

Voor deelnemers aan een PJP bestaat de mogelijkheid om zich voor deelname te kwalificeren door dit jaar alsnog een MAP diploma te behalen. Overigens zal deelname aan een PJP worden toegestaan voor deelnemers die in 2018, 2019 of 2020 een MAP diploma hebben gehaald.

De mogelijk organiserende instanties en keurmeesters zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwe situatie. Er zal dan ook zo snel mogelijk worden geïnventariseerd welke organisaties zich willen aanmelden voor het organiseren van een jachthondenproef en welke keurmeesters bereid zijn te keuren.

De inschrijving zal worden opengesteld vanaf maandag 13 juli a.s. voor de SJP en vanaf dinsdag 14 juli a.s. voor de MAP. Er kunnen SJP’s en MAP’s worden georganiseerd vanaf zaterdag 15 augustus a.s. Daarnaast is de termijn van organiseren van een SJP en MAP verlengd tot en met zaterdag 31 oktober a.s. De PJP kan worden georganiseerd vanaf 1 november 2020 tot 15 maart 2021.

Feit blijft natuurlijk wel dat het virus nog niet is verdwenen. We doen ook dan een nadrukkelijk beroep op eenieder die betrokken is bij het organiseren of deelnemen aan een jachthondenproef om dit met gezond verstand te doen. Houd je aan het door de organisatie voorgeschreven protocol en aan de algemene regels vanuit de overheid.

De CJP wil expliciet de mogelijkheden scheppen om een jachthondenproef te kunnen organiseren dit jaar, maar het is natuurlijk geen verplichting om dit te doen of hieraan mee te doen. De CJP kan zich voorstellen dat mensen die in verband met de gezondheidsrisico’s – die er toch zijn- ervoor kiezen om niet deel te nemen als organisator, vrijwilliger, keurmeester of deelnemer.

Reacties ( 0 )

Coronaprotocol veldwedstrijden

Recent is door de Commissie Jachthonden, op advies van het FTC, besloten ook de veldwedstrijden die zijn gepland vòòr 1 september 2020, dit zijn voornamelijk apporteerwedstrijden, door te laten gaan.

Organiserende verenigingen en deelnemers dienen zich het komend veldwedstrijdseizoen tot nader order te houden aan onderstaand protocol.


Richtlijnen RIVM en maatregelen Rijksoverheid

 • Ten aanzien van het totale aantal aanwezigen dient men zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid. Hiervan wordt niet afgeweken.
 • Alle regelgeving omtrent COVID-19 (corona) wordt gerespecteerd;
 • De VWOV stelt een lijst samen van alle aanwezigen (plus e-mailadres en gsm-nummer). Deze lijst wordt als vertrouwelijk behandeld.
 • Bij medische calamiteiten wordt de lijst vrijgegeven aan de GGD.

Prioriteitstelling

 • De richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid hebben de hoogste prioriteit (afstand, desinfecteren, hoesten, maximaal aantal aanwezigen);
 • De VWOV hanteert de volgende maatregelen:
  • Uitsluitend buitenactiviteiten;
  • Niet meer dan 30 mensen bij het evenement; deelnemers, keurmeesters, geweren, helpers en afgevaardigde van de vereniging;
  • De minimale afstand van 1,5 meter wordt te allen tijde aangehouden, voor zowel mens als hond;
  • Hoesten en/of niezen in de elleboog;
  • Desinfectie van handen voor aanvang van de wedstrijd, na pauzes en na afloop van de wedstrijd;
  • Iedereen brengt zijn eigen lunchpakket en drinken mee, denk hierbij ook aan water voor de hond;
  • Bij het evenement is geen publiek toegestaan;
  • Parkeerplek biedt voldoende ruimte om auto’s op voldoende afstand te parkeren.

Verzamelen en prijsuitreiking

 • Het verzamelen en de prijsuitreiking dienen zoveel als mogelijk in de buitenlucht te gebeuren, waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand wordt toegepast;
 • Boekjes, geld, certificaten, trofeeën e.d. worden niet overhandigd, maar op een tafel neergelegd en door ontvanger vandaar opgenomen;
 • Boekjes (en evt. certificaten) worden door één keurmeester (gedelegeerde) ondertekend.

Gedurende de wedstrijd

 • Keurmeesters en posterende honden staan minimaal 1,5 meter uit elkaar;
 • Wachtkamers dienen dusdanig te zijn ingericht dat daar wachtende voorjagers voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar kunnen houden;
 • Door voorjager af te geven (kickdood) wild wordt (met respect) op de grond gelegd en door de keurmeester vandaar opgenomen en geïnspecteerd;
 • Bij ziek wild beslist de keurmeester:
  • dat de voorjager het wild toont en na goedkeuring deze op weidelijke wijze doodt;
  • dat de voorjager het wild met gestrekte arm afgeeft en door de keurmeester met gestrekte arm in ontvangst wordt genomen.

De organiserende vereniging

 • De VWOV wijst een bestuurslid aan die de zorg draagt voor alle zaken die te maken hebben met COVID-19. Deze persoon, contactpersoon COVID-19, beheert de vertrouwelijke lijst met de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van alle aanwezigen.
 • Deze persoon is bij medische calamiteiten het aanspreekpunt;
 • Deze persoon treedt op namens de VWOV, handelt naar eigen inzicht, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele COVID-19 besmettingen. 

Aanwezigen

 • Verklaring van deelnemers, keurmeesters, geweren en helpers dat zij of een huisgenoot geen COVID-19 verschijnselen hebben;
 • Verklaring van deelnemers, keurmeesters, geweren en helpers dat zij op eigen risico deelnemen aan het evenement;
 • De aanwezigen stellen alles in het werk om besmetting met het COVID-19 virus te voorkomen;
 • De aanwezigen leggen zich onvoorwaardelijk neer bij de regelgeving die tijdens de veld- / apporteerwedstrijd geldt.

 

Aansprakelijkheid

 • Geen van de organiserende partijen (ORWEJA, FTC, VWOV, jachthouder) kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele COVID-19 besmettingen en/of de gevolgen daarvan;
 • Deelname aan de veldwedstrijd is geheel op eigen risico;
 • De aanwezigen zijn op de hoogte van het feit dat ter voorbereiding van de wedstrijd kosten zullen worden gemaakt;
 • Indien om welke reden dan ook de wedstrijd geen doorgang kan vinden of de wedstrijd halverwege wordt afgebroken is het aan de VWOV om te bepalen of (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld aan de orde is.  

Wat te doen als er achteraf toch sprake is van besmetting?

 • Aanwezigen verklaren bij ziekteverschijnselen achteraf, dit per omgaande te melden bij de contactpersoon COVID-19;
 • Als de GGD om welke reden dan ook de eerder gemaakte lijst van de aanwezigen opvraagt, gaan alle aanwezigen daarmee akkoord. 
Reacties ( 0 )

Titel Ned Werkkampioen voor Quin de Penalobera

De titel Nederlands Werkkampioen werd door de Raad van Beheer op Kynologisch toegekend aan de Epagneul Breton Quin de Penalobera, LOSH 1254785, geb. 10-03-2015, eigenaar Theo Misseghers.

Deze titel wordt toegekend aan de hond die twee Nederlandse werkkampioenschapsprijzen dan wel één Nederlandse werkkampioenschapsprijs en twee Nederlandse reserve-werkkampioenschapsprijzen heeft behaald, mits de (reserve) werkkampioenschapsprijzen zijn behaald in twee wedstrijdseizoenen.

De hond dient ten tijde van het behalen van de laatste werkkampioenschapsprijs de leeftijd van twee jaar te hebben bereikt.

Tevens dient de hond op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” te hebben behaald.

Reacties ( 0 )

IWT 2020 definitief geannuleerd


De ÖRC (Oostenrijkse Retriever Club) heeft laten weten dat zij, in goed verleg met de FCI-commissie, heeft besloten de IWT 2020 te annuleren.

Vanwege het COVID-19 virus zou het een gedevalueerde wedstrijd worden, omdat verschillende landen niet kunnen deelnemen, niet kunnen selecteren en/of reisbeperkingen hebben.

Reacties ( 0 )

Algemeen Reglement Jachthondenproeven verkrijgbaar als hardcopy

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven, de 10e herziene druk uitgave februari 2020 is nu te downloaden als pdf-bestand.

Algemeen Reglement Jachthondenproeven 10e druk, februari 2020

Het reglement is eveneens verkrijgbaar als hardcopy. Door €12,50 over te maken op rekening NL26ABNA0435597507 t.n.v. Commissie Jachthonden wordt het reglement per omgaande naar u opgestuurd.

Vergeet niet uw adres te vermelden bij de overschrijving (!).

Reacties ( 0 )

Covid-19 en veldwedstrijden

Alle veldwedstrijden die in de planning staan vòòr 1 september 2020 komen te vervallen

Begin deze week heeft de Rijksoverheid de maatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus voor wat betreft evenementen verlengd tot 1 september 2020. 

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft n.a.v. deze maatregelen besloten om tot 1 september aanstaande geen wedstrijden en examens te (laten) organiseren.
Daarbij is door de Raad overwogen: ‘1 september a.s. is aangegeven door het RIVM voor alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht. Niet alle evenementen die op de sportkalenders staan zouden hier onder vallen, maar om een helder standpunt in te nemen hebben wij deze datum voor nu aangehouden.’

Dit houdt in dat het Field Trial Comité geen vergunningen kan verstrekken voor het organiseren van veldwedstrijden, zoals gereglementeerd in het Algemeen Veldwedstrijd Reglement, die gehouden worden vòòr 1 september dit jaar en dat reeds verstrekte vergunningen voor veldwedstrijden, die gehouden zouden worden voor die datum, worden ingetrokken.

Voor de periode na 1 september wordt nu nog geen beslissing genomen. Zodra hier meer zicht op is en het mogelijk is om hierover een afgewogen beslissing te nemen, zult u zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Reacties ( 0 )

Persbericht mbt Jachthondenproeven 2020

Een jaar zonder jachthondenproeven …. gezondheid boven alles

Tot dinsdag 21 april bestond er nog de hoop dat het dit jaar mogelijk zou zijn om de jachthondenproeven, wellicht met behulp van aanpassingen en een protocol, door te laten gaan.
Op 21 april heeft de Rijksoverheid de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus voor wat betreft evenementen verlengd tot 1 september 2020. Veel van onze jachthondenproeven en zeker ook de Nimrod zijn vergunningsplichtig. Op dat moment werd duidelijk dat er tot 1 september aanstaande in ieder geval geen proeven georganiseerd konden worden.
De vraag of we nog moesten doorgaan met het voorbereiden van eventuele proeven na 1 september werd nu urgent. Iedereen die betrokken is bij de jachthondensport gaat dit natuurlijk zeer aan het hart. Het is geen makkelijke beslissing om te nemen. Maar eigenlijk waren er voornamelijk argumenten om te besluiten dit seizoen niet te gaan starten.

Hieronder wordt een en ander toegelicht.
Covid 19 (veelal corona genoemd) is een virus dat nog niet effectief kan worden bestreden en zeer besmettelijk is.
De CJP is van mening dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, de gezondheid van deelnemers, helpers en keurmeesters te groot is om een dergelijk aanzienlijk risico te nemen.
Een ethisch motief zoals gezondheid van deelnemers, helpers en keurmeesters weegt vele malen zwaarder dan sportieve en financiële motieven.
Het werken met een protocol tijdens een jachthondenproef om de benodigde 1.50 m afstand te houden is met betrekking tot de handhaving niet uitvoerbaar. Groepen tussen de 50 en 100 deelnemers (exclusief keurmeesters en helpers) zijn niet te managen.
Er waren voor dit jaar tot nu toe 48 SJP’s en 28 MAP’s aangemeld; totaal 76 proeven.
Tijdens de proeven worden dummy’s en wild meerdere malen gebruikt. Deelnemers, helpers en keurmeesters hebben deze meermaals in hun handen. Een hygiëneprotocol hiervoor is praktisch onuitvoerbaar.
Deelnemers en keurmeesters zijn bij meerdere proeven op diverse plaatsen in het land aanwezig en reizen daardoor veel. Dit wordt juist afgeraden.

Inmiddels waren bij de CJP diverse mails van organisaties en keurmeesters binnengekomen die hun bezorgdheid uiten en aandringen op het niet laten doorgaan van de jachthondenproeven. Binnen het keurmeesterkorps maakt meer dan de helft deel uit van de risicogroep boven 60 jaar. Dat geldt ook voor heel veel helpers en vrijwilligers bij de proeven.
Hoezeer ook iedereen die betrokken is bij de organisatie van jachthondenproeven en de uitoefening van de jachthondensport, getroffen wordt door dit besluit, het is goed om nu duidelijkheid te geven.
Na 1 september is corona nog niet uit ons leven verdwenen. We moeten in deze tijd meenemen dat de negatieve publiciteit bij het verspreiden van een coronabesmetting en de eventuele juridisch aspecten die dit tot gevolg kan hebben, onacceptabel zijn voor Orweja, de organiserende instanties en de Jagersvereniging.
De CJP hoopt verder dat door het nemen van een vroegtijdig besluit de organiserende instanties nog zo min mogelijk kosten hebben gemaakt en dus op dat vlak niet ook getroffen worden.
Door nu het besluit te nemen om de Jachthondenproeven 2020 niet te laten doorgaan, heeft dit weinig financiële consequenties en geeft het rust.
Dat geldt ook voor de deelnemers, want de inschrijvingen hebben nog niet plaatsgevonden.

Voor deelnemers telt daarnaast nog mee dat zij dit jaar zeer weinig tot niet (in groepen) hebben kunnen trainen met hun honden. Het is nog niet duidelijk wanneer de trainingen weer echt opgepakt kunnen worden.
Wachten tot de volgende regeringsverklaring op 21 mei aanstaande met het nemen van een definitief besluit om de Jachthondenproeven niet te laten doorgaan, is een schijnmaatregel.
Corona is na 21 mei en na 1 september niet verdwenen. Gezondheid staat voorop!


De CJP hoopt u allen in het seizoen 2021 in goede gezondheid weer terug te zien op de jachthondenproeven!

Reacties ( 0 )