Deelname van aan de staart gecoupeerde honden aan tentoonstellingen, evenementen en wedstrijden

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft op 12 juli en 9 augustus 2019 nieuws over de deelname aan evenementen van aan de staart gecoupeerde honden op haar website geplaatst. De aanleiding daartoe is berichtgeving van de overheid (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)) die heeft aangegeven strenger te gaan handhaven op naleving van het coupeerverbod.

Voor evenementen van Orweja betekent de berichtgeving van RVO het volgende:

 • Dieren die zijn gecoupeerd na 1 december 2016 mogen niet meer worden toegelaten op een tentoonstelling. Deze gecoupeerde honden mogen ook niet meedoen aan een keuring of wedstrijd.
 • Dit geldt ook als de honden in een ander land zijn gecoupeerd waar geen coupeerverbod van toepassing is.
 • Organisaties van deze evenementen mogen geen honden toelaten die na 1 december 2016 gecoupeerd zijn.
 • Honden die door een medische noodzaak gecoupeerd zijn, mogen wel meedoen aan een evenement. De houder moet dit aantonen met een medische verklaring van de dierenarts. In die verklaring staat waarom, waar en wanneer de hond gecoupeerd is, en door welke dierenarts. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken samen op het gebied van handhaving van dit verbod.

Toelichting:

De datum 1 december 2016 is ontleend aan een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat oordeelde, dat het coupeerverbod, zoals dat reeds vele jaren geldt voor in Nederland gefokte dieren, ook van toepassing is, wanneer een Nederlander het dier tijdelijk naar een land brengt waar couperen (nog) is toegestaan en het aldaar laat couperen; het CBb heeft die handelswijze aangemerkt als ontduiking van de Nederlandse wetgeving. Nederlandse eigenaren, die hun dier langs dezelfde weg in het buitenland van een deel van de staart hebben laten ontdoen, zouden niet vervolgd worden, indien het couperen van deze dieren vóór 1 december 2016 plaatsvond. Daar komt de datum van 1 december 2016 vandaan.

In deze uitspraak van het CBb stelde de rechter ook: “De verboden van dit artikel (waaronder het coupeerverbod) zijn evenwel niet van toepassing ingeval het een ingreep betreft die in een andere EU-lidstaat is verricht en naar het recht van die lidstaat is toegestaan. Anders zou er strijd zijn met het gemeenschapsrecht”. De Regering en de Tweede Kamer blijken hier echter anders over te denken, waardoor men zich inmiddels op het standpunt stelt, dat ook deze in het buitenland legaal gecoupeerde dieren onder het coupeerverbod dienen te vallen. Daarom heeft de Minister van LNV een aanvullende wettelijke regeling aangekondigd, waarvan zij voornemens is deze per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Het coupeerverbod zou daarin nog verder worden aangescherpt.

Het bestuur van de Raad van Beheer en als zodanig ook Orweja hebben uiteraard oog voor de problemen die hierdoor voor verenigingen en individuele bezitters van geïmporteerde, aan de staart gecoupeerde honden, zijn ontstaan. De moeilijkheid is echter, dat de Raad van Beheer niet bevoegd is om een uitzonderingsregeling te treffen, daargelaten dat zo’n uitzonderingsregeling de RVO er niet van zal weerhouden handhavend op te treden.

Omdat er de nodige vraagtekens geplaats kunnen worden bij de uitleg die RVO aan de uitspraak van de rechter en daarmee de geldende wettelijke regeling geeft zal elke organiserende instantie en/of voorjager in het bezit van een in het buitenland – na 1 december 2016 geboren – in dat land legaal gecoupeerde hond, zelf de afweging moeten maken of men gecoupeerde honden toelaat respectievelijk inschrijft.

Advies:

Wil men het risico van door RVO toe te passen sancties niet lopen, dan is het advies aan organiserende instanties van veldwedstrijden, Orweja workingtesten en jachthondenproeven:

 • De regeling zoals hierboven aangegeven strikt na te leven voor honden geboren na 1 december 2016
 • Bij inschrijving van een deelnemer controleren of bij een gecoupeerde hond een medische verklaring aanwezig is of dat staartloos geboren honden hiervan een vermelding hebben op de stamboom (binnen 2 dagen na de geboorte). De medische verklaring dient in MyOrweja te worden geüpload bij de documenten van de hond (naast stamboom, registratiebewijs etc.)
 • Bij twijfel over punt b te overleggen met de (eventueel) aanwezige dierarts

Tot slot kan worden bericht, dat de Raad van Beheer beziet in hoeverre het Ministerie bereid kan worden gevonden om aan een werkbare oplossing mee te werken tot het moment waarop de nieuwe regelgeving in werking treedt.

Vragen:

Voor vragen omtrent bovenstaande informatie wordt u verzocht contact op te nemen met de Raad van Beheer.

Reacties ( 0 )

Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond en St Hubert

Van 25 – 27 oktober 2019 zullen de  Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond en St Hubert voor Staande Honden en Spaniels worden gehouden in Servië.

Voor de wereldkampioenschappen kan een team van zowel 4 Continentaal staande honden als 4 Britse staande honden worden uitgezonden.

Voor de Hubertusjacht kunnen per land drie teams worden ingeschreven. Een team bestaande uit twee jagers met elk een staande hond; een team bestaande uit twee jagers met elk een spaniel en een team bestaande uit twee dames met elk òf een spaniel òf een staande hond.

Voorjagers van staande honden, die deel uit willen maken van het Nederlands team en jagers, in het bezit van een geldige jachtakte, die belangstelling hebben om deel te nemen aan de Hubertusjacht dienen zich voor 15 september 2019 aan te melden bij het secretariaat ORWEJA.

Voorjagers dienen daarbij de behaalde kwalificaties van de aangemelde hond in het afgelopen jaar behaald op te geven. Wanneer de hond wordt voorgejaagd door iemand anders dan de eigenaar dan dient dit duidelijk te worden vermeld. Ook dient in dat geval te worden vermeld door wie de hond werd voorgejaagd toen de opgegeven kwalificaties werd behaald.

Reacties ( 0 )

Opening inschrijving veldwedstrijden najaar 2019

Vandaag om 19.00 uur opent de inschrijving voor alle najaarsveldwedstrijden, de BVT’s voor staande honden èn de certificaatdagen voor spaniels. Zoals inmiddels wel bekend verloopt de inschrijving via MyOrweja.

Heb je nog geen account en wil je wel inschrijven, maak er dan snel een. De handleiding hiervoor vind je hier op de Orweja site.

Heb je wel een account dan is het misschien goed om te kijken of de gegevens van jou en van de hond die je gaat inschrijven nog kloppen.

Het kan zijn dat jouw e-mailadres inmiddels is gewijzigd en je dit vergat door te geven (zelf aanpassen in MyOrweja kan niet), dus even een e-mailtje naar het secretariaat. Laat dit aanpassen voordat je gaat inschrijven, dan komen alle e-mailtjes vanuit de organisaties tenminste bij jou terecht.

Het kan ook zijn dat jouw hond inmiddels een stamboom heeft of vanuit het buitenland is overgeschreven in het NHSB, pas dit dan zelf even aan in het profiel en doe dit vooral voordat je gaat inschrijven. Vergeet daarbij niet de stamboom èn het registratiebewijs te uploaden, dit is nodig voor de inschrijving.

Ook dit najaar geldt dat continentaal honden die een BVT hebben behaald of zich al kwalificeerden op een jeugdwedstrijd voorrang hebben bij deelname op jeugdveldwedstrijden.

Het gebruik van het werkboekje op kampioenschapsveldwedstrijden is verplicht. Hoe dit te bestellen leest u hier.

Reacties ( 0 )

De processierups

Het is deze dagen extra oppassen met de eikenprocessierups. Deze kruipt als gevolg van de hitte massaal vanaf de boomtoppen naar beneden, op zoek naar verkoeling. De kans dat mens, maar ook dier, met de brandharen van de rups in aanraking komen is daardoor veel groter.

De Commissie Jachthondenproeven heeft daarom de organiserende instanties verzocht om bij het uitzetten van de jachthondenproeven in de maanden juli en augustus hiermee rekening te houden.

Geadviseerd wordt plaatsen waar eikenprocessierupsen in bomen worden waargenomen te vermijden en op die plaatsen geen “wachtkamers” in te richten en een alternatief te vinden – zonodig in overleg met de gedelegeerde – voor het verloren apport te land.

Iedere deelnemer heeft hierin natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. Men kan altijd besluiten om de hond terug te trekken.

Eigenaren van honden wordt geadviseerd zich middels publicaties op internet en/of social media goed te informeren.

Reacties ( 0 )

Wijziging ambtelijk secretariaat Orweja

Zoals inmiddels wel is begrepen, gaat Betty van der Woude stoppen met haar werkzaamheden als ambtelijk secretaris Orweja.

Haar werkzaamheden worden vanaf 1 juli 2019 langzamerhand overgenomen door Elly van Wijngaarden.

Elly is bekend in de jachthondenwereld bij o.a. de spaniel rasverenigingen. Zij is bestuurslid van de Welsh Springer Spaniel Club en tevens lid van de Jachtcommissie SUN.

E-mails zullen vanaf 1 juli worden beantwoord door Elly, het e-mailadres blijft ongewijzigd – orweja@nullgmail.com

Het beheer van de Orweja en Nimrod site, evenals de Orweja Facebook pagina, blijft voorlopig in handen van Betty.

Orweja wenst Elly veel succes!

Reacties ( 0 )

Publicatie kalender najaarsveldwedstrijden

Komend weekend, om precies te zijn zondag 23 juni, wordt de kalender voor de najaarsveldwedstrijden gepubliceerd.

De inschrijving voor de apporteerwedstrijden op vogels die zijn aangewezen in een ontheffing of vrijstelling en waarvan de exacte datum nog niet bekend is, opent diezelfde dag om 19.00 uur.

De inschrijving voor de overige veldwedstrijden opent op maandag 15 juli a.s. eveneens om 19.00 uur.

Besloten is de BVT in de huidige vorm dit najaar te handhaven.

Reacties ( 0 )

OWT finale 2019

Op 15 juni 2019 vond de jaarlijkse OWT finale plaats.

De organisatie was dit jaar in goede handen van de Werkende Flatcoated Retriever Groep onder leiding van Jet Schonhage.

De OWT finale werd gehouden in de omgeving van het Noord-Brabantse vestingstadje Klundert.

Er deden in totaal 43 honden mee, bestaande uit retrievers, staande honden en spaniels, waarvan 14 in de open klasse, 10 in de novice en 19 in de starters klasse. In de open klasse werden 3/14 (7%) certificaten behaald, in de novice 3/10 (7%) en in de starters 8/19 (19%). De volledige uitslag vind je hier.

Winnaars OWT finale 15-06-2019

Open
1) Peter Stroomenbergh – Gin from the Gundog Farm (labrador retriever) – 83
2) Griet Dijkstra – Kyara of the Charmed Angel (labrador retriever) – 69
3) Sandra Jäger – Windworker’s Dartford (golden retriever) – 67

Novice
1) Henk de Ronde – Elza’s Memory Raffa de Champagne (golden retriever) – 94
2) Elly Keldermans – Cerbel Hope (labrador retriever) – 82
3) Greetje Mak-Reining – Jixx of the Spring Cottage (labrador retriever) – 81

Starters
1) Hans Bon – Freddy van de Peelbaan (Eng springer spaniel) – 87
2) Yvonne Holkeboer – Lucille Ball of the Naughty Dogs (golden retriever) – 86
3) Marianne Coppelmans – Kazz of the Spring Cottage (labrador retriever) – 85

Er is een prachtig fotoverslag gemaakt en beschikbaar gesteld door Silvia Renders.

Reacties ( 0 )

Resultaat Internationale Team Workingtest voor Retrievers in Chatsworth

Op 13 en 14 juni 2019 werd de Internationale Team Workingtest voor Retrievers in Chatsworth georganiseerd door de Britse Kennelclub.

Er deden dit jaar 12 teams mee, het hoogste aantal sinds de start van de competitie in Chatsworth in 2011 

Namens Nederland werd onderstaand team afgevaardigd:

 • Heather of the Spring Cottage, E/V Petra Vingerhoets
 • Hummer of the Spring Cottage, E/J.Geervliet en E.Bos, V/Elly Bos
 • Raven from the Gundog Farm, E/V Leon Akkerman
 • Kyara of the Charmed Angel, E/Jurjen Dijkstra, V/Griet Dijkstra
 • reserve: Haggis of the Spring Cottage, E/S.Burghout en R. van Kaam, V/ Richard van Kaam

Het Nederlandse team eindigde op de 9e plaats.

 

Reacties ( 0 )

Deelnemende honden OWT finale 15 juni a.s.

Op zaterdag 15 juni a.s. zal de jaarlijkse OWT finale plaatsvinden in Klundert.

Aan deze finale doen de eerste 4 geplaatste honden van de OWT’s mee die dit jaar zijn gehouden, dit zijn in totaal 45 honden; 15 in de open klasse, 11 in de novice en 19 in de starters klasse.

De organisatie van de dag is in handen van de Werkende Flatcoated Retriever Groep, in samenwerking met het Field Trial Comité.

onderdeelname hondgeslachtrasgeb.datum
OpenDual's Hope LewisreuLabrador Retriever7-8-2012
OpenWindworker's DartfordreuGolden Retriever18-1-2014
OpenGin from the Gundog farmreuLabrador Retriever18-5-2014
OpenCerbel In LovereuLabrador Retriever26-1-2015
OpenBeechdale's FinchreuLabrador Retriever22-2-2013
OpenSasawot Aranyu SinneteefLabrador Retriever21-4-2015
OpenFTCH Kyara Of The Charmed AngelteefLabrador Retriever25-5-2011
OpenRaven From The Gundog FarmreuLabrador Retriever12-7-2012
Openjobic des fields de maunyreuLabrador Retriever10-3-2014
OpenBakó Barát Az ÉletreuHongaarse staande hond Vizsla Draadhaar9-10-2013
OpenLillebrusen'BjarkireuDuitse Staande Hond Langhaar19-5-2013
OpenJette v.h. EppenzolderteefDuitse Staande Hond Langhaar19-3-2013
OpenTyne (Mika)teefLabrador Retriever27-3-2015
OpenYou Rock My World v.d. Loenense HoeveteefGolden Retriever3-6-2014
OpenNed. en Int. Kamp. Flo des Terres d'Argos VWK'18teefEpagneul Picard29-7-2010
NoviceLimitless CaskateefLabrador Retriever28-5-2014
NoviceFendawood JubileeteefLabrador Retriever28-2-2016
NoviceGrace Brook'S True FriendsteefGolden Retriever23-5-2013
NoviceCerbel HopeteefLabrador Retriever22-3-2014
NoviceElza's Memory Raffa de ChampagnereuGolden Retriever1-3-2016
NoviceNo Doubt of Zofie's ChoicereuLabrador Retriever12-3-2014
NoviceSparkling Sapphire Of Eager SpiritteefGolden Retriever18-6-2016
NoviceJutte From The Gundog FarmreuLabrador Retriever18-5-2014
NoviceJixx of the Spring CottageteefLabrador Retriever27-3-2015
NoviceQuelle vom Schaar (Nada)teefDuitse Staande Hond Draadhaar21-12-2013
StartersAmedeus van de Everse AkkersreuLabrador Retriever14-2-2017
StartersGeorge vom HofesaatreuLabrador Retriever13-4-2017
StartersRebel blend Hairy Prince Green Butt (Noxx)reuLabrador Retriever5-8-2017
StartersLucille Ball of the Naughty Dogs ( Gipsy)teefGolden Retriever11-5-2017
StartersRebel Blend Muddler Minnow (Woofer)teefLabrador Retriever5-8-2017
StartersPrince Harry of the naughty dogsreuGolden Retriever11-5-2017
StartersFendale Gin SlingreuLabrador Retriever27-5-2017
StartersVlaklands LotteefLabrador Retriever1-1-2017
StartersKazz Of The Spring CottagereuLabrador Retriever8-8-2016
StartersTypical Male v.d. Loenense Hoeve (Bing)reuGolden Retriever16-4-2017
StartersTidebrook Wood GamebirdteefLabrador Retriever10-1-2017
StartersRebel Blend Ginger QuillteefLabrador Retriever5-8-2017
StartersGreen Socks Shine Like A StarreuIerse Water Spaniel19-2-2017
StartersFreddy van de PeelbaanreuEngelse Springer Spaniel1-5-2017
StartersRebel Blend Daddy Longlegs (Morris)reuLabrador Retriever5-8-2017
StartersBeaureuDuitse Staande Hond (langhaar)24-3-2017
StartersSimply the Best v.d. Loenense HoeveteefGolden Retriever16-4-2017
StartersDelta Blues Petit vd ChesannehofteefHeidewachtel24-6-2017
StartersCrimson Sky's HunterreuHongaarse staande hond Vizsla Korthaar18-7-2017
Reacties ( 0 )

Titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) voor Sharptails Antje

De titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) is door de FCI toegekend aan de Engelse Setter, Sharptails Antje,  NHSB 2998882, eigenaar/voorjager Bernadette van Drie.

Om in aanmerking te komen voor deze titel moet aan de volgende eisen worden voldaan: 

a) twee CACIT’s  (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) behaald op door de FCI goedgekeurde veldwedstrijden onder 2 verschillende keurmeesters, in één of meerdere landen. 

b) de hond moet op de minimum leeftijd van vijftien maanden, op een FCI exterieur tentoonstelling tenminste de kwalificatie “Zeer Goed ” hebben behaald.

Sharptails Antje
Reacties ( 0 )