Aanpassing ARJP mbt houdbaar inspringen


Houdbaar inspringen bij proef D, E en G wordt op gelijke wijze beoordeeld en gereglementeerd.

In de tekst van proef A.10 E: apport uit diep water staat op dit moment:
“De hond die vóór de waterkant na ingesprongen te zijn, kan worden afgestopt is niet onhoudbaar ingesprongen en kan maximaal een 8 krijgen”.
Deze tekst is niet correct. Aangezien de inzetplaats in het huidige reglement tussen de 5 en 10 meter van de waterkant mag liggen, moet deze tekst worden aangepast. Er is namelijk alleen sprake van houdbaar inspringen op het moment dat de hond gestopt wordt, binnen 5 meter vanaf de plaats van de voorjager.
De juiste tekst is: “De hond die na het inspringen binnen 5 meter vanaf de plaats van de voorjager wordt gestopt, is niet onhoudbaar ingesprongen en kan maximaal een 8 krijgen.”
Hiermee is de regelgeving omtrent houdbaar inspringen bij proef D, E en G gelijkgesteld.

Reacties ( 0 )

Lotingsregeling veldwedstrijden voor spaniels

Om de kwaliteitsinstroom te bevorderen en daarmee de kwalitatief goed werkende spaniels op de wedstrijden te krijgen en te behouden, is er een lotingssysteem opgesteld. In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van hoe instroom in de verschillende activiteiten kan worden bewerkstelligd, om de werkkwaliteit van de spaniels te bevorderen en te behouden.
Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van aspecten uit diverse systemen.

De algemene volgorde voor de veldwedstrijden zal te allen tijde zijn:

 • Criteria max. 20% instroom (in de 40-60 regel waren dit de 40% criteria). Voor wat betreft CACIT-wedstrijden zullen de regels zoals gesteld door FCI worden gevolgd. Dit betekent dat er bij Int.Kampioenschapsveldwedstrijden (CACIT) 100% geloot zal worden. Er zal hierbij dus geen sprake zijn van welke voorrangsregel dan ook.
 • Kwaliteit criteria (vernoemd in de eerste kolom van onderstaande tabel). Bij meer in aanmerking komende inschrijvers in deze groep dan vrije deelnemersplaatsen, dient geloot te worden.
 • Restantloting (alle niet ingedeelde deelnemers, waarbij de lotingsvolgorde de deelname en/of de reservevolgorde bepaalt).

Reacties ( 0 )

Wijziging reglement Certificaatdagen Spaniels

Het reglement Certificaatdagen Spaniels is gewijzigd met de toevoeging van het artikel inzake de bepalingen omtrent de inschrijving en toelating (pagina 3).

Bepalingen omtrent het inschrijven en toelaten van honden op Certificaatdagen

Voor certificaatdagen kunnen slechts honden worden ingeschreven:
a. die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
b. waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd;
c. die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding;
d. waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen;
e. die behoren tot een Spanielras dat door de FCI is ingedeeld in rasgroep 8 en die zijn erkend door de Raad van Beheer.
f. honden, die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 en honden die in het buitenland zijn geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden en die aan de staart zijn gecoupeerd anders dan krachtens medische noodzaak, mogen niet voor certificaatdagen worden ingeschreven. Indien van toepassing dient de medische noodzaak te worden aangetoond d.m.v. een door de betrokken dierenarts ondertekende verklaring in het dierenpaspoort;
g. cryptorchide, monorchide en gecastreerde reuen mogen niet voor certificaatdagen worden ingeschreven;
h. loopse teven mogen wel worden ingeschreven voor certificaatdagen, met dien verstande dat deze achteraan aansluiten.

De certificaatdagen staan open voor alle Spaniels welke vallen onder de rubrieken II.A, II.B of II.C van het algemeen veldwedstrijdreglement supplement voor Spaniels en die tevens in het bezit zijn van een officiële stamboom.

Na de het sluiten van de inschrijftermijn zal het vaststellen van de deelnemers als volgt plaatsvinden:

 • leden van de organiserende rasverenigingen hebben voorrang. Bij overinschrijving door leden zal er geloot worden;
 • vervolgens zullen de nog vrije plaatsen, bij overinschrijving door middel van loten,
  worden vastgesteld.

Lees hier het volledig aangepaste reglement 

Reacties ( 0 )

Trofee Pieter Rooijakkers 2020

De finale wedstrijd voor staande honden, de Trofee Pieter Rooijakkers, zal dit jaar worden georganiseerd door het Field Trial Comité.

De wedstrijd is gepland voor vrijdag 16 oktober a.s. en zal worden gehouden in de velden rondom Grathem – Holten/Wegberg, beschikbaar gesteld door de gastheren T. Carbijn, V. Degenen en A. Appeven.

Deelname geschiedt op uitnodiging van het FTC waarbij de resultaten van het voorjaar 2020 en het najaar t/m 10 oktober 2020 meetellen.

Lees hier de volledige informatie over deze wedstrijdvorm.

Reacties ( 0 )

Wel of geen fysiek diploma bij de Jachthondenproeven?

Wanneer je je ‘s morgens bij de organisatie aanmeldt voor deelname aan een jachthondenproef, dien je op te geven voor welk diploma je die dag examen wil doen. Alleen de proeven die bij het gewenste diploma horen hoeven die dag te worden afgelegd. Zie Artikel A.18 van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven.

Als je je hebt opgegeven voor het C diploma en de C proeven voldoende hebt doorlopen, ontvang je aan het eind van de dag het fysieke C diploma.

Als je je opgaf voor het B diploma en de C en B proeven voldoende hebt afgelegd, ontvang je aan het eind van de dag het fysieke B diploma.
Heb je echter de B proeven niet voldoende afgelegd maar de C proeven wel, dan ontvang je aan het eind van de geen fysiek C diploma. Uiteraard staat de C uitslag wel genoteerd in MyOrweja.

Hetzelfde geldt voor het A diploma. Als alle proeven (A t/m J) voldoende zijn afgelegd, ontvang je het fysieke A diploma. Als alleen de C en/of B proeven voldoende zijn afgelegd, ontvang je geen diploma. Ook hiervoor geldt dat de registratie van behaalde resultaten in MyOrweja gewoon zichtbaar is.

Kortom alle behaalde cijfers worden in MyOrweja bewaard

Mocht je geen fysiek diploma hebben behaald, maar toch graag iets ‘op papier hebben’ aan het eind van de dag, laat dan de uitslag in het Werkboekje zetten. In het werkboekje kunnen zowel de resultaten van veldwedstrijden, jachthondenproeven als OWT’s worden vermeld.

Bovenstaande is terug te vinden bij de Veelgestelde vragen.

Reacties ( 0 )

Inschrijving jachthondenproeven 2020

De kalender voor de Jachthondenproeven 2020 staat inmiddels gepubliceerd.

Vooral dankzij de flexibiliteit van de organisatoren is het gelukt alsnog een aantal jachthondenproeven te houden dit jaar.
De kalender is nog niet compleet, er kunnen tot de opening inschrijving nog wijzigingen worden doorgevoerd.

De inschrijving voor de SJP’s opent op maandag 13 juli om 19.00 uur, voor de MAP’s op dinsdag 14 juli om 19.00 uur.

Deelnemers dienen zich op te hoogte te stellen van en te houden aan het Coronoprotocol, zoals reeds gepubliceerd.

Inschrijvers worden nadrukkelijk geadviseerd hun profiel in MyOrweja te checken (kloppen mob nr en e-mail adres nog? Zijn de stamboom en eigendomsbewijs van de hond geüpload etc.)
Heb je nog geen profiel in MyOrweja dan is het aan te raden dit nu aan te maken, zodat je straks probleemloos kunt inschrijven. De handleidingen staan vermeld op deze site.

Reacties ( 0 )

Inschrijving najaarsveldwedstrijden 2020

Op zaterdag 4 juli a.s. om 08.00 uur ‘s morgens zal de inschrijving voor de najaarsveldwedstrijden 2020 open gaan.

Inschrijvers dienen zich op de hoogte te stellen van en te houden aan het Corona protocol veldwedstrijden.

Wellicht overbodig, maar toch nog even onder de aandacht:

 • Check even of jouw profiel in MyOrweja nog klopt (e-mailadres/ mob nr?) en stamboom en eigendomsbewijs van jouw hond zijn geüpload. Zie hiervoor de handleidingen op deze site.
 • Inleveren van het werkboekje voor aanvang van de wedstrijd is verplicht.
 • Bij inschrijving jeugdwedstrijden voor staande honden hebben honden met een BVT of eerdere jeugdkwalificatie voorrang.
Reacties ( 0 )

Coronaprotocol Jachthondenproeven

Richtlijnen RIVM en maatregelen Rijksoverheid 

De inschrijver verplicht zich aan het Corona protocol te houden, met dien verstande dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd moeten worden en leidend zijn!

Ten aanzien van het totale aantal aanwezigen dient men zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid. Hier wordt niet van afgeweken. 

 • Alle regelgeving omtrent COVID-19 (corona) wordt gerespecteerd; 
 • De organiserende instantie stelt een lijst samen van alle aanwezigen (plus e-mailadres en gsm-nummer). Deze lijst wordt als vertrouwelijk behandeld.
 • Bij medische calamiteiten wordt de lijst vrijgegeven aan de GGD. 

Prioriteitstelling

 • De richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid hebben de hoogste prioriteit (afstand, desinfecteren, hoesten, maximaal aantal aanwezigen); 
 • De Organiserende instantie hanteert de volgende maatregelen: 
  Uitsluitend buitenactiviteiten; 
  Niet meer dan 100 mensen bij het evenement; deelnemers maximaal 75, keurmeesters, geweren, helpers en administratie.
 • De minimale afstand van 1,5 meter wordt te allen tijde aangehouden, voor zowel mens als hond; 
 • Hoesten en/of niezen in de elleboog; 
 • Desinfectie van handen voor aanvang van de SJP, na pauzes en na afloop.
 • Iedereen brengt zijn eigen lunchpakket en drinken mee, denk hierbij ook aan water voor de hond; 
 • Bij het evenement is geen publiek toegestaan;
 • ParkeerplekKen bieden voldoende ruimte om auto’s op voldoende afstand te parkeren. 

Contactpersoon COVID-19

Deze persoon wordt door de organiserende instantie aangesteld. Hij beheert de vertrouwelijke lijst met de namen, telefoonnummers, e-mailadressen van alle aanwezigen. Deze persoon is bij medische calamiteiten het aanspreekpunt; hij treedt op namens de organiserende instantie en handelt naar eigen inzicht, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele COVID-19 besmettingen. 

De organiserende instanties die voor het houden van een Jachthondenproef een vergunning bij een overheidsinstantie moeten aanvragen, kunnen dit protocol dan bijvoegen. 

Onderstaand geeft de CJP u een aantal overwegingen aan die u in het opstellen van het protocol kunt meenemen.

De basis van het protocol moet zijn het houden van 1.50 meter afstand ten opzichte van iedereen die op deze dag aanwezig is en op elke locatie waar de proeven plaatsvinden.

Deelnemers

 • Verklaring van deelnemers, keurmeesters, geweren en helpers dat zij of een huisgenoot geen COVID-19 verschijnselen hebben en dat zij op eigen R isico deelnemen aan de jachthondenproef;
 • De aanwezigen stellen alles in het werk om besmetting met het COVID-19 virus te voorkomen; 
 • De aanwezigen leggen zich onvoorwaardelijk neer bij de regelgeving die tijdens de jachthondenproef wordt genomen. 

Ontvangst deelnemers

 • Regeling voor het parkeren van auto’s van de deelnemers met parkeerregelaars ter begeleiding/controle hierbij aanwezig.
 • De opvang buiten organiseren waar deelnemers voldoende ruim uit elkaar kunnen zitten. Liefst geen tent/restaurant e.d. hiervoor gebruiken. Afstand houden tijdens het lopen naar de administratie om zich aan te melden; zorg voor begeleiding hierbij. Zorg voor bescherming van de personen die de administratie doen eventueel via een scherm.
 • De dierenartscontrole zodanig inrichten dat er tussen arts, helper(s) en deelnemer voldoende afstand is. Dit geldt ook voor de deelnemers die in de wachtrijstaan. Misschien iedere deelnemer apart oproepen.

Opstarten-/verloop proeven

 • Maak een indeling van ongeveer 12 deelnemers per af te leggen proef met een vaste groepsbegeleider die (mede) toezicht houdt op de afstanden binnen de groep.
 • In de zogenaamde wachtkamer moeten de afstanden van 1.50 m worden gehandhaafd.
 • Bij het afleggen van de proef een markering van de inzetplaats voor de deelnemer aangeven.
 • Zorg voor handschoenen voor helpers en keurmeesters die wild aanpakken.
 • Zorg voor desinfectie materiaal/-gel.
 • Richt een mogelijkheid in om handen te wassen voor alle aanwezigen.

Middagpauze

 • Probeer de pauze te beperken. 
 • Laat bij de jachthondenproef alleen de deelnemers die zich voor A hebben opgegeven en die de B proeven voldoende hebben afgelegd op gepaste afstand samenkomen voor verdere aanwijzingen.

Proeven I en J

 • Denk aan de onderlinge afstanden bij het inrichten van de wachtkamers voor proef I en J.

Diploma/prijsuitreiking

 • De diploma-uitreiking vindt buiten plaats waarbij iedereen op afstand zit. Diploma’s en prijzen worden op een zodanige plaats apart (tafeltje) neergelegd dat de deelnemer deze zelf kan pakken.

Einde wedstrijd/vertrek deelnemers

 • Regel dat dit geordend gebeurt eventueel met begeleiding in groepen
 •  Zorg voor toezicht op de parkeerplaats.

Aansprakelijkheid

 • Geen van de organiserende partijen (ORWEJA, CJP, VWOV, Jachthouder) kan aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele COVID-19 besmettingen en/of de gevolgen daarvan;
 • Deelname aan de jachthondenproef is geheel op eigen risico;
 • De deelnemers zijn op de hoogte van het feit dat ter voorbereiding van de jachthondenproef kosten worden gemaakt;
 • Indien om welke reden dan ook (door bijvoorbeeld overheidsingrijpen) de jachthondenproef geen doorgang kan vinden of dat deze halverwege moet worden afgebroken, is het aan de organiserende instantie om te bepalen of (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld aan de orde is.

Wat te doen als er achteraf toch sprake is van besmetting

 • Aanwezigen verklaren bij ziekteverschijnselen achteraf, dit te melden bij de contactpersoon COVID-19; 
 • Als de GGD om welke reden dan ook de eerder gemaakte lijst van de aanwezig en opvraagt, gaan alle aanwezigen daarmee akkoord. 

Reacties ( 0 )

Toch Jachthondenproeven mogelijk dit jaar

Op 24 april jl. heeft de Commissie Jachthondenproeven (CJP) de Commissie Jachthonden (CJ) verzocht om alle Jachthondenproeven voor 2020 niet door te laten gaan. De reden was toen o.a. de door de overheid afgekondigde maatregelen met betrekking tot het kunnen beheersen van het Covid-19 virus en redenen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en volksgezondheid. Inmiddels is de toestand in Nederland m.b.t. genoemd virus zodanig positief verbeterd dat door de overheid een forse versoepeling van de genomen maatregelen per 1 juli a.s. is afgekondigd.

Vanuit diverse hoeken werd ook gevraagd om na te gaan of er wellicht toch mogelijkheden zouden zijn om dit jaar jachthondenproeven te organiseren. Dit is de reden geweest dat de CJP opnieuw overleg heeft gevoerd met betrekking tot het eerder genomen besluit.

De CJP heeft het daarom mogelijk kunnen maken om een versoepeling toe te passen op het eerder genomen besluit om alle Jachthondenproeven dit jaar niet door te laten gaan. De CJP is van mening dat de Standaard Jachthonden Proef (SJP) met maximaal 75 deelnemers, de Provinciale Jachthonden Proef (PJP) en Meervoudige Apporteer Proeven (MAP) met inachtneming van een Corona protocol, nu wel doorgang kunnen vinden. Een protocol is aan de organisaties doorgestuurd en zal ook worden gepubliceerd op de website van Orweja.

Hiermee wordt ook een mogelijkheid gecreëerd voor deelnemers om de vereiste diploma’s te halen voor doorstroming naar de MAP’s in 2021 zonder dat hierin wachtrijen ontstaan. Voor MAP-A deelnemers bestaat in ieder geval de mogelijkheid om hun niveau te toetsen en te kijken waar de aandachtspunten zitten. Het is niet mogelijk om NIMROD-punten te behalen dit jaar, omdat de Nimrod in ieder geval niet door zal gaan in 2020.

Voor deelnemers aan een PJP bestaat de mogelijkheid om zich voor deelname te kwalificeren door dit jaar alsnog een MAP diploma te behalen. Overigens zal deelname aan een PJP worden toegestaan voor deelnemers die in 2018, 2019 of 2020 een MAP diploma hebben gehaald.

De mogelijk organiserende instanties en keurmeesters zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwe situatie. Er zal dan ook zo snel mogelijk worden geïnventariseerd welke organisaties zich willen aanmelden voor het organiseren van een jachthondenproef en welke keurmeesters bereid zijn te keuren.

De inschrijving zal worden opengesteld vanaf maandag 13 juli a.s. voor de SJP en vanaf dinsdag 14 juli a.s. voor de MAP. Er kunnen SJP’s en MAP’s worden georganiseerd vanaf zaterdag 15 augustus a.s. Daarnaast is de termijn van organiseren van een SJP en MAP verlengd tot en met zaterdag 31 oktober a.s. De PJP kan worden georganiseerd vanaf 1 november 2020 tot 15 maart 2021.

Feit blijft natuurlijk wel dat het virus nog niet is verdwenen. We doen ook dan een nadrukkelijk beroep op eenieder die betrokken is bij het organiseren of deelnemen aan een jachthondenproef om dit met gezond verstand te doen. Houd je aan het door de organisatie voorgeschreven protocol en aan de algemene regels vanuit de overheid.

De CJP wil expliciet de mogelijkheden scheppen om een jachthondenproef te kunnen organiseren dit jaar, maar het is natuurlijk geen verplichting om dit te doen of hieraan mee te doen. De CJP kan zich voorstellen dat mensen die in verband met de gezondheidsrisico’s – die er toch zijn- ervoor kiezen om niet deel te nemen als organisator, vrijwilliger, keurmeester of deelnemer.

Reacties ( 0 )

Coronaprotocol veldwedstrijden

Recent is door de Commissie Jachthonden, op advies van het FTC, besloten ook de veldwedstrijden die zijn gepland vòòr 1 september 2020, dit zijn voornamelijk apporteerwedstrijden, door te laten gaan.

Organiserende verenigingen en deelnemers verplichten zich aan het Corona protocol te houden, met dien verstande dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd moeten worden en leidend zijn!


Richtlijnen RIVM en maatregelen Rijksoverheid

 • Ten aanzien van het totale aantal aanwezigen dient men zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid. Hiervan wordt niet afgeweken.
 • Alle regelgeving omtrent COVID-19 (corona) wordt gerespecteerd;
 • De VWOV stelt een lijst samen van alle aanwezigen (plus e-mailadres en gsm-nummer). Deze lijst wordt als vertrouwelijk behandeld.
 • Bij medische calamiteiten wordt de lijst vrijgegeven aan de GGD.

Prioriteitstelling

 • De richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid hebben de hoogste prioriteit (afstand, desinfecteren, hoesten, maximaal aantal aanwezigen);
 • De VWOV hanteert de volgende maatregelen:
  • Uitsluitend buitenactiviteiten;
  • Niet meer dan 30 mensen bij het evenement; deelnemers, keurmeesters, geweren, helpers en afgevaardigde van de vereniging;
  • De minimale afstand van 1,5 meter wordt te allen tijde aangehouden, voor zowel mens als hond;
  • Hoesten en/of niezen in de elleboog;
  • Desinfectie van handen voor aanvang van de wedstrijd, na pauzes en na afloop van de wedstrijd;
  • Iedereen brengt zijn eigen lunchpakket en drinken mee, denk hierbij ook aan water voor de hond;
  • Bij het evenement is geen publiek toegestaan;
  • Parkeerplek biedt voldoende ruimte om auto’s op voldoende afstand te parkeren.

Verzamelen en prijsuitreiking

 • Het verzamelen en de prijsuitreiking dienen zoveel als mogelijk in de buitenlucht te gebeuren, waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand wordt toegepast;
 • Boekjes, geld, certificaten, trofeeën e.d. worden niet overhandigd, maar op een tafel neergelegd en door ontvanger vandaar opgenomen;
 • Boekjes (en evt. certificaten) worden door één keurmeester (gedelegeerde) ondertekend.

Gedurende de wedstrijd

 • Keurmeesters en posterende honden staan minimaal 1,5 meter uit elkaar;
 • Wachtkamers dienen dusdanig te zijn ingericht dat daar wachtende voorjagers voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar kunnen houden;
 • Door voorjager af te geven (kickdood) wild wordt (met respect) op de grond gelegd en door de keurmeester vandaar opgenomen en geïnspecteerd;
 • Bij ziek wild beslist de keurmeester:
  • dat de voorjager het wild toont en na goedkeuring deze op weidelijke wijze doodt;
  • dat de voorjager het wild met gestrekte arm afgeeft en door de keurmeester met gestrekte arm in ontvangst wordt genomen.

De organiserende vereniging

 • De VWOV wijst een bestuurslid aan die de zorg draagt voor alle zaken die te maken hebben met COVID-19. Deze persoon, contactpersoon COVID-19, beheert de vertrouwelijke lijst met de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van alle aanwezigen.
 • Deze persoon is bij medische calamiteiten het aanspreekpunt;
 • Deze persoon treedt op namens de VWOV, handelt naar eigen inzicht, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele COVID-19 besmettingen. 

Aanwezigen

 • Verklaring van deelnemers, keurmeesters, geweren en helpers dat zij of een huisgenoot geen COVID-19 verschijnselen hebben;
 • Verklaring van deelnemers, keurmeesters, geweren en helpers dat zij op eigen risico deelnemen aan het evenement;
 • De aanwezigen stellen alles in het werk om besmetting met het COVID-19 virus te voorkomen;
 • De aanwezigen leggen zich onvoorwaardelijk neer bij de regelgeving die tijdens de veld- / apporteerwedstrijd geldt.

 

Aansprakelijkheid

 • Geen van de organiserende partijen (ORWEJA, FTC, VWOV, jachthouder) kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele COVID-19 besmettingen en/of de gevolgen daarvan;
 • Deelname aan de veldwedstrijd is geheel op eigen risico;
 • De aanwezigen zijn op de hoogte van het feit dat ter voorbereiding van de wedstrijd kosten zullen worden gemaakt;
 • Indien om welke reden dan ook de wedstrijd geen doorgang kan vinden of de wedstrijd halverwege wordt afgebroken is het aan de VWOV om te bepalen of (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld aan de orde is.  

Wat te doen als er achteraf toch sprake is van besmetting?

 • Aanwezigen verklaren bij ziekteverschijnselen achteraf, dit per omgaande te melden bij de contactpersoon COVID-19;
 • Als de GGD om welke reden dan ook de eerder gemaakte lijst van de aanwezigen opvraagt, gaan alle aanwezigen daarmee akkoord. 
Reacties ( 0 )