Veldwedstrijden tot 14/11 opgeschort


Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober jl. van de Rijksoverheid met betrekking tot de verdere aanscherping van de maatregelingen omtrent het Coronavirus heeft het FTC besloten dat de veldwedstrijden voor de aankomende vier weken worden opgeschort.

De desbetreffende veldwedstrijden zullen worden geannuleerd of doorgeschoven naar een later tijdstip dit jaar.

Voor de veldwedstrijden na 14 november 2020 zal te zijner tijd worden besloten of deze wel of niet kunnen doorgaan.

Reacties ( 0 )

SJP’s en MAP’s 2020 tot nader order uitgesteld

Naar aanleiding van de genomen strengere maatregelen door de Rijksoverheid met betrekking tot het COVID-19 virus heeft de Commissie Jachthonden Proeven besloten alle nog openstaande Standaard Jachthonden Proeven en Meervoudige Apporteer Proeven tot nader order uit te stellen, in ieder geval tot na 14 november 2020.

De organisaties van deze jachthondenproeven zullen zo mogelijk de wedstrijden verplaatsen naar een latere datum of indien het organisatorisch niet mogelijk is deze annuleren.

De informatie hieromtrent zal door de organisaties worden verstrekt aan alle deelnemers, keurmeesters en helpers van de desbetreffende proeven.

Reacties ( 0 )

Trofee Pieter Rooijakkers 2020 geannuleerd

Het FTC heeft helaas moeten besluiten, na goed overleg met de jachthouders, de Trofee Pieter Rooijakkers 2020, welke gepland was op 16 oktober aanstaande, te annuleren.

Het nog steeds aanwezige Corona virus en de strengere maatregelen die onlangs door de Rijksoverheid hieromtrent zijn afgekondigd, zijn te zwaarwegend om de wedstrijd voor de deelnemers, keurmeesters en genodigden op een Corona veilige wijze te kunnen organiseren.  

Het FTC hoopt dat er in oktober 2021 weer een Trofee Pieter Rooijakkers georganiseerd kan worden.


Reacties ( 0 )

In memoriam Ad Baijens

Wij ontvingen het bericht dat Ad Baijens op 19 september jl. is overleden.

Ad vervulde vele rollen en functies in de georganiseerde jachthondenwereld. Hij was keurmeester voor de jachthondenproeven en voor de veldwedstrijden sectie staande honden, voorzitter van de Commissie Jachthondenproeven en van de Jachthonden Wedstrijd Raad en bestuurslid/voorzitter van de Epagneul Français vereniging. Hij was betrokken bij vele evenementen, onder andere het WK voor staande honden in Zeeland. Daarnaast schreef hij fraaie artikelen over het werk van de staande honden.

Eén van zijn laatste grotere activiteiten was het opstellen van een Deltaplan voor het behoud van de kwaliteit van staande hondenrassen in Nederland. Een plan geschreven vanuit de wens om vanuit het algemeen belang te werken aan behoud en verbetering. Het was hem niet gegund om de invoering van de daarin opgenomen voorstellen mee te mogen maken.

Zijn betekenis en betrokkenheid bij de W van Orweja, het Wedstrijdwezen, was groot. Hij ontving daarvoor een Koninklijke onderscheiding en de gouden erespeld van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

Ad was altijd bereid om de inhoudelijke discussie over de toekomst van de staande honden in Nederland te voeren. De wens tot behoud en verbetering van het hondenwerk als basisgedachte lag hieraan altijd ten grondslag. 

Wij wensen Carry en de familie van Ad veel sterkte met dit grote verlies.

Reacties ( 0 )

In memoriam Wim Dijkkamp

Op 31 augustus is op 65-jarige leeftijd Wim Dijkkamp overleden.

Als keurmeester voor de Jachthondenproeven beoordeelde hij al meer dan 20 jaar vele combinaties van voorjager en hond op hun gezamenlijk talent. Het daaraan voorafgaande traject had ook de belangstelling van Wim, hij gaf niet voor niets al 15 jaar de cursus zelfafrichting jachthonden.

Wim was actief betrokken bij de organisatie van de Nimrod op kasteel Haarzuilens. Deze prestigieuze wedstrijd is hèt icoon van de Jachthondenproeven.

Binnen Orweja was Wim ook bestuurlijk actief als lid van de Raad van Jachthondencommissarissen.

Voor zijn inzet en passie voor de jachthondensport werd Wim beloond met de zilveren erespeld van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

De Commissie Jachthonden Proeven verliest in hem een zeer gewaardeerd en kundig keurmeester en een buitengewoon aimabele collega.
De commissie wenst de nabestaanden veel sterkte!

Reacties ( 0 )

Gezondheidsverklaring ivm COVID-19

Daar er voor organisaties van Jachthondenproeven veel onduidelijkheid is over een (eventuele) gezondheidsverklaring van de aanwezigen op de proef, is er een standaard formulier gemaakt dat (eventueel) door de organisaties gebruikt kan worden.

Deze gezondheidszorg verklaring is doorgemaild naar alle organisaties en vindt u hier

Reacties ( 0 )

Honden en warmte

De gezondheid en het welzijn van zowel de mensen als de honden zijn bij dit warme weer mogelijk in het geding. Ook voorgaande perioden hebben wij u hierover benaderd zodra de weersvoorspellingen hoge temperaturen aangaven.

De Commissie Jachthonden geeft in navolging van de Raad van Beheer de volgende suggesties/voorstellen mee voor evenementen die de komende periode zullen plaatsvinden:

 • Neem extra maatregelen in het belang van hond en mens: voldoende (extra) schaduw, extra waterbakken, koele ruimte binnen, etc..
 • Kijk goed naar de tijdsplanning; bijvoorbeeld naar mogelijkheid om het evenement eerder te laten beginnen en/of vroegtijdig te laten eindigen;
 • Kijk naar indeling van actieve elementen waar meer inspanning gevraagd wordt van baas en hond. Laat deze liefst zo vroeg mogelijk beginnen, maar niet op warmste moment van de dag. Houdt deze activiteiten indien mogelijk van korte duur en/of houdt regelmatig pauzes.
 • Let met name extra op type honden die meer moeite kunnen hebben met reguleren van temperatuur zoals kortsnuitige rassen/types en oudere honden.
 • Kijk naar mogelijkheid om geen keurverslagen op te stellen; indien van toepassing;
 • Kijk naar mogelijkheid om geen erekeuringen te laten plaatsvinden; indien van toepassing;
 • Naast de maatregelen in het belang van de honden (zoals extra waterbakken en parasols e.d.) dient u ook extra aandacht te schenken aan de medewerkers die actief zijn op uw show. Ook zij moeten voldoende te drinken hebben en hun werkzaamheden zo veel mogelijk in de schaduw kunnen uitvoeren;
 • Indien het evenement binnen plaatsvindt, dient de hal een acceptabele temperatuur te hebben, liefst voorzien van een airconditioning.
 • Kijk voor nog meer tips op de website van de LICG en het RIVM.

Reacties ( 0 )

Aanpassing ARJP mbt houdbaar inspringen


Houdbaar inspringen bij proef D, E en G wordt op gelijke wijze beoordeeld en gereglementeerd.

In de tekst van proef A.10 E: apport uit diep water staat op dit moment:
“De hond die vóór de waterkant na ingesprongen te zijn, kan worden afgestopt is niet onhoudbaar ingesprongen en kan maximaal een 8 krijgen”.
Deze tekst is niet correct. Aangezien de inzetplaats in het huidige reglement tussen de 5 en 10 meter van de waterkant mag liggen, moet deze tekst worden aangepast. Er is namelijk alleen sprake van houdbaar inspringen op het moment dat de hond gestopt wordt, binnen 5 meter vanaf de plaats van de voorjager.
De juiste tekst is: “De hond die na het inspringen binnen 5 meter vanaf de plaats van de voorjager wordt gestopt, is niet onhoudbaar ingesprongen en kan maximaal een 8 krijgen.”
Hiermee is de regelgeving omtrent houdbaar inspringen bij proef D, E en G gelijkgesteld.

Reacties ( 0 )

Lotingsregeling veldwedstrijden voor spaniels

Om de kwaliteitsinstroom te bevorderen en daarmee de kwalitatief goed werkende spaniels op de wedstrijden te krijgen en te behouden, is er een lotingssysteem opgesteld. In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van hoe instroom in de verschillende activiteiten kan worden bewerkstelligd, om de werkkwaliteit van de spaniels te bevorderen en te behouden.
Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van aspecten uit diverse systemen.

De algemene volgorde voor de veldwedstrijden zal te allen tijde zijn:

 • Criteria max. 20% instroom (in de 40-60 regel waren dit de 40% criteria). Voor wat betreft CACIT-wedstrijden zullen de regels zoals gesteld door FCI worden gevolgd. Dit betekent dat er bij Int.Kampioenschapsveldwedstrijden (CACIT) 100% geloot zal worden. Er zal hierbij dus geen sprake zijn van welke voorrangsregel dan ook.
 • Kwaliteit criteria (vernoemd in de eerste kolom van onderstaande tabel). Bij meer in aanmerking komende inschrijvers in deze groep dan vrije deelnemersplaatsen, dient geloot te worden.
 • Restantloting (alle niet ingedeelde deelnemers, waarbij de lotingsvolgorde de deelname en/of de reservevolgorde bepaalt).

Reacties ( 0 )

Wijziging reglement Certificaatdagen Spaniels

Het reglement Certificaatdagen Spaniels is gewijzigd met de toevoeging van het artikel inzake de bepalingen omtrent de inschrijving en toelating (pagina 3).

Bepalingen omtrent het inschrijven en toelaten van honden op Certificaatdagen

Voor certificaatdagen kunnen slechts honden worden ingeschreven:
a. die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
b. waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd;
c. die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding;
d. waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen;
e. die behoren tot een Spanielras dat door de FCI is ingedeeld in rasgroep 8 en die zijn erkend door de Raad van Beheer.
f. honden, die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 en honden die in het buitenland zijn geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden en die aan de staart zijn gecoupeerd anders dan krachtens medische noodzaak, mogen niet voor certificaatdagen worden ingeschreven. Indien van toepassing dient de medische noodzaak te worden aangetoond d.m.v. een door de betrokken dierenarts ondertekende verklaring in het dierenpaspoort;
g. cryptorchide, monorchide en gecastreerde reuen mogen niet voor certificaatdagen worden ingeschreven;
h. loopse teven mogen wel worden ingeschreven voor certificaatdagen, met dien verstande dat deze achteraan aansluiten.

De certificaatdagen staan open voor alle Spaniels welke vallen onder de rubrieken II.A, II.B of II.C van het algemeen veldwedstrijdreglement supplement voor Spaniels en die tevens in het bezit zijn van een officiële stamboom.

Na de het sluiten van de inschrijftermijn zal het vaststellen van de deelnemers als volgt plaatsvinden:

 • leden van de organiserende rasverenigingen hebben voorrang. Bij overinschrijving door leden zal er geloot worden;
 • vervolgens zullen de nog vrije plaatsen, bij overinschrijving door middel van loten,
  worden vastgesteld.

Lees hier het volledig aangepaste reglement 

Reacties ( 0 )