Titel Ned Werkkampioen voor Quin de Penalobera

De titel Nederlands Werkkampioen werd door de Raad van Beheer op Kynologisch toegekend aan de Epagneul Breton Quin de Penalobera, LOSH 1254785, geb. 10-03-2015, eigenaar Theo Misseghers.

Deze titel wordt toegekend aan de hond die twee Nederlandse werkkampioenschapsprijzen dan wel één Nederlandse werkkampioenschapsprijs en twee Nederlandse reserve-werkkampioenschapsprijzen heeft behaald, mits de (reserve) werkkampioenschapsprijzen zijn behaald in twee wedstrijdseizoenen.

De hond dient ten tijde van het behalen van de laatste werkkampioenschapsprijs de leeftijd van twee jaar te hebben bereikt.

Tevens dient de hond op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” te hebben behaald.

Reacties ( 0 )

IWT 2020 definitief geannuleerd


De ÖRC (Oostenrijkse Retriever Club) heeft laten weten dat zij, in goed verleg met de FCI-commissie, heeft besloten de IWT 2020 te annuleren.

Vanwege het COVID-19 virus zou het een gedevalueerde wedstrijd worden, omdat verschillende landen niet kunnen deelnemen, niet kunnen selecteren en/of reisbeperkingen hebben.

Reacties ( 0 )

Algemeen Reglement Jachthondenproeven verkrijgbaar als hardcopy

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven, de 10e herziene druk uitgave februari 2020 is nu te downloaden als pdf-bestand.

Algemeen Reglement Jachthondenproeven 10e druk, februari 2020

Het reglement is eveneens verkrijgbaar als hardcopy. Door €12,50 over te maken op rekening NL26ABNA0435597507 t.n.v. Commissie Jachthonden wordt het reglement per omgaande naar u opgestuurd.

Vergeet niet uw adres te vermelden bij de overschrijving (!).

Reacties ( 0 )

Covid-19 en veldwedstrijden

Alle veldwedstrijden die in de planning staan vòòr 1 september 2020 komen te vervallen

Begin deze week heeft de Rijksoverheid de maatregelen met betrekking tot het Covid-19 virus voor wat betreft evenementen verlengd tot 1 september 2020. 

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft n.a.v. deze maatregelen besloten om tot 1 september aanstaande geen wedstrijden en examens te (laten) organiseren.
Daarbij is door de Raad overwogen: ‘1 september a.s. is aangegeven door het RIVM voor alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht. Niet alle evenementen die op de sportkalenders staan zouden hier onder vallen, maar om een helder standpunt in te nemen hebben wij deze datum voor nu aangehouden.’

Dit houdt in dat het Field Trial Comité geen vergunningen kan verstrekken voor het organiseren van veldwedstrijden, zoals gereglementeerd in het Algemeen Veldwedstrijd Reglement, die gehouden worden vòòr 1 september dit jaar en dat reeds verstrekte vergunningen voor veldwedstrijden, die gehouden zouden worden voor die datum, worden ingetrokken.

Voor de periode na 1 september wordt nu nog geen beslissing genomen. Zodra hier meer zicht op is en het mogelijk is om hierover een afgewogen beslissing te nemen, zult u zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.

Reacties ( 0 )

Persbericht mbt Jachthondenproeven 2020

Een jaar zonder jachthondenproeven …. gezondheid boven alles

Tot dinsdag 21 april bestond er nog de hoop dat het dit jaar mogelijk zou zijn om de jachthondenproeven, wellicht met behulp van aanpassingen en een protocol, door te laten gaan.
Op 21 april heeft de Rijksoverheid de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus voor wat betreft evenementen verlengd tot 1 september 2020. Veel van onze jachthondenproeven en zeker ook de Nimrod zijn vergunningsplichtig. Op dat moment werd duidelijk dat er tot 1 september aanstaande in ieder geval geen proeven georganiseerd konden worden.
De vraag of we nog moesten doorgaan met het voorbereiden van eventuele proeven na 1 september werd nu urgent. Iedereen die betrokken is bij de jachthondensport gaat dit natuurlijk zeer aan het hart. Het is geen makkelijke beslissing om te nemen. Maar eigenlijk waren er voornamelijk argumenten om te besluiten dit seizoen niet te gaan starten.

Hieronder wordt een en ander toegelicht.
Covid 19 (veelal corona genoemd) is een virus dat nog niet effectief kan worden bestreden en zeer besmettelijk is.
De CJP is van mening dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, de gezondheid van deelnemers, helpers en keurmeesters te groot is om een dergelijk aanzienlijk risico te nemen.
Een ethisch motief zoals gezondheid van deelnemers, helpers en keurmeesters weegt vele malen zwaarder dan sportieve en financiële motieven.
Het werken met een protocol tijdens een jachthondenproef om de benodigde 1.50 m afstand te houden is met betrekking tot de handhaving niet uitvoerbaar. Groepen tussen de 50 en 100 deelnemers (exclusief keurmeesters en helpers) zijn niet te managen.
Er waren voor dit jaar tot nu toe 48 SJP’s en 28 MAP’s aangemeld; totaal 76 proeven.
Tijdens de proeven worden dummy’s en wild meerdere malen gebruikt. Deelnemers, helpers en keurmeesters hebben deze meermaals in hun handen. Een hygiëneprotocol hiervoor is praktisch onuitvoerbaar.
Deelnemers en keurmeesters zijn bij meerdere proeven op diverse plaatsen in het land aanwezig en reizen daardoor veel. Dit wordt juist afgeraden.

Inmiddels waren bij de CJP diverse mails van organisaties en keurmeesters binnengekomen die hun bezorgdheid uiten en aandringen op het niet laten doorgaan van de jachthondenproeven. Binnen het keurmeesterkorps maakt meer dan de helft deel uit van de risicogroep boven 60 jaar. Dat geldt ook voor heel veel helpers en vrijwilligers bij de proeven.
Hoezeer ook iedereen die betrokken is bij de organisatie van jachthondenproeven en de uitoefening van de jachthondensport, getroffen wordt door dit besluit, het is goed om nu duidelijkheid te geven.
Na 1 september is corona nog niet uit ons leven verdwenen. We moeten in deze tijd meenemen dat de negatieve publiciteit bij het verspreiden van een coronabesmetting en de eventuele juridisch aspecten die dit tot gevolg kan hebben, onacceptabel zijn voor Orweja, de organiserende instanties en de Jagersvereniging.
De CJP hoopt verder dat door het nemen van een vroegtijdig besluit de organiserende instanties nog zo min mogelijk kosten hebben gemaakt en dus op dat vlak niet ook getroffen worden.
Door nu het besluit te nemen om de Jachthondenproeven 2020 niet te laten doorgaan, heeft dit weinig financiële consequenties en geeft het rust.
Dat geldt ook voor de deelnemers, want de inschrijvingen hebben nog niet plaatsgevonden.

Voor deelnemers telt daarnaast nog mee dat zij dit jaar zeer weinig tot niet (in groepen) hebben kunnen trainen met hun honden. Het is nog niet duidelijk wanneer de trainingen weer echt opgepakt kunnen worden.
Wachten tot de volgende regeringsverklaring op 21 mei aanstaande met het nemen van een definitief besluit om de Jachthondenproeven niet te laten doorgaan, is een schijnmaatregel.
Corona is na 21 mei en na 1 september niet verdwenen. Gezondheid staat voorop!


De CJP hoopt u allen in het seizoen 2021 in goede gezondheid weer terug te zien op de jachthondenproeven!

Reacties ( 0 )

Int Team Event Retrievers gecanceld

Het Internationale Team Event voor Retrievers dat op 11 en 12 juni 2020 zou worden gehouden, is door de Britse Kennel Club geannuleerd, als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus COVID-19.

Reacties ( 0 )

IWT selectie wedstrijd opgeschort

De IWT selectiedag welke was gepland op 28 maart 2020 is in verband met de maatregelen rond het coronavirus COVID-19 tot nader order opgeschort.

De aangemelde teams zijn hierover reeds geïnformeerd.

Reacties ( 0 )

Orweja evenementen en coronavirus COVID-19

In navolging op de maatregelen die door de overheid zijn genomen omtrent het coronavirus COVID-19, heeft de Commissie Jachthonden, in goed overleg met de voorzitters van de CJP, FTC, JWR en RJC, geadviseerd om alle veldwedstrijden, OWT’s en jachthondenproeven tot nader order op te schorten.

De kern van het huidige overheidsbeleid ten aanzien van COVID-19 is om het aantal contacten tussen mensen te beperken tot het noodzakelijk minimum. Enerzijds om de virusverspreiding tegen te gaan, anderzijds om er voor te zorgen dat de GGD de tracering van contacten van positieve gevallen nog kan bijbenen. 

De nieuwsberichten omtrent het coronavirus blijven we volgen en, indien nodig, zal verder advies worden uitgebracht.

Reacties ( 0 )

Algemeen Reglement Jachthonden Proeven

De nieuwste versie (februari 2020) van het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven is gepubliceerd.

Deze goedgekeurde versie – vastgesteld door de CJ – is tot stand gekomen in goed overleg met de beleidscommissies.

De werkgroep, die deze taak uitgevoerd heeft, bestond uit leden van de RJC, JWR en CJP en heeft gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Aan deze klankbordgroep hebben mensen deelgenomen, die actief betrokken zijn bij de standaardjachthondenproeven (SJP), als deelnemer, als trainer of als organisator van een SJP. 

Na één seizoen (2019) met het gewijzigde reglementen te hebben gewerkt, zijn er vervolgens evaluatiebijeenkomsten geweest met keurmeesters en met organisatoren. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hiermee is het nieuwe reglement definitief geworden. 
De CJP is positief gestemd over het nieuwe ARJP, dat in gezamenlijkheid tot stand gekomen is.

Het reglement zal binnenkort ook als hard copy beschikbaar zijn. Nadere informatie hierover volgt op deze site.

Reacties ( 0 )

Keurmeester zoekt collega’s!

Zoals de meesten van jullie wel weten, is een groot aantal keurmeesters een aantal keren per jaar als keurmeester actief op een jachthondenproef (SJP, MAP of PJP).

Als we in de toekomst ook nog voldoende keurmeesters willen hebben, is er nieuwe aanwas nodig.

Wij denken dat er onder de voorjagers, die meedoen aan deze proeven, best geschikte kandidaten zijn.

Dus voldoe je aan de algemene eisen, zoals hieronder beschreven, denk er dan eens over na om je aan te melden als leerling.

Dit kan via de rasvereniging, waarvan je lid bent, of via het provinciale bestuur van de Jagersvereniging.

De algemene eisen zijn:

  • Je moet te goeder naam en faam bekend zijn, meerderjarig en Nederlands ingezetene zijn.
  • Je moet lid zijn van de Jagersvereniging en van de rasvereniging (als je door een rasvereniging wordt voorgedragen).
  • Je moet zelf recentelijk gedurende in ieder geval drie jaar, één of meerdere honden hebben voorgejaagd op jachthondenproeven.
  • Je moet met goed gevolg het theoretische deel van het SJN jachtexamen hebben afgelegd.
  • Je moet beschikken over relevante kynologische kennis (o.m. herkenning van de jachthondenrassen, kennis van hun werkeigenschappen en de indeling in categorieën).  Voor meer informatie verwijzen we graag naar het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven, art. VII.3 t/m VII.10.

Wil je meer weten over het traject, neem dan gerust contact op met Orweja via orweja@nullgmail.com

Reacties ( 0 )