Internationale Workingtest voor Retrievers 2019

De Internationale Workingtest (IWT) voor Retrievers wordt in 2019 georganiseerd in Nederland op 1 en 2 juni.

De organisatie van dit grote evenement is in handen van de Nederlandse Retriever Club (NRC) uiteraard onder auspiciën van het Field Trial Comité (FTC).

De Facebook pagina is inmiddels in de lucht.

Houd deze pagina gerust in de gaten, vanaf nu worden hier regelmatig nieuwtjes over dit evenement gepubliceerd.

Reacties ( 0 )

Aangepaste versie Supplement voor Staande Honden

Met ingang van 1 juli 2018 treedt het nieuwe supplement voor Staande Honden in werking, alsmede het FTC bulletin 2018-01 (bijlagen).

Het supplement sluit beter aan op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

Vanuit de JWR is het voorstel gekomen de novice veldwedstrijden voor staande honden te laten vervallen en de leeftijdsgrens voor deelname aan jeugdwedstrijden uit te breiden naar 30 maanden (bij aanvang van het seizoen) en dit in het najaar van 2018 te laten ingaan.

Note: Honden die hebben meegedaan open klas wedstrijden worden niet meer toegelaten in de jeugd.

Daartoe zal het algemeen deel van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (artikel III.3 en 4) bij de totale integrale herziening worden aangepast.

Tevens is besloten dat ook op Nationale kampioenschapsveldwedstrijden (CAC) eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting. Artikel II.8 is hiertoe gewijzigd.

Overigens blijft het gebruik van het werkboekje verplicht! 

 

AVRSU3-A.STH 01-07-18

FTC BULLETIN 2018-01

Reacties ( 0 )

Aangepaste versie Supplement voor Retrievers

Met ingang van 1 juli 2018 treedt het nieuwe supplement voor Retrievers in werking.

Het aangepaste supplement sluit beter aan op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

AVRSU3-C RET 2018 (versie 01072018)

Reacties ( 0 )

Titel Ned Werkkampioen voor Ace Chasse au bon Vent

De titel “Werkkampioen” wordt toegekend aan de hond die twee Nederlandse werkkampioenschapsprijzen dan wel één Nederlandse werkkampioenschapsprijs en twee Nederlandse reserve-werkkampioenschapsprijzen heeft behaald, mits de (reserve) werkkampioenschapsprijzen zijn behaald in twee wedstrijdseizoenen, de hond ten tijde van het behalen van de laatste werkkampioenschapsprijs de leeftijd van twee jaar heeft bereikt en de hond op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” of “zeer goed” heeft behaald.

De titel Nederlands werkkampioen is door de Raad van Bekeer op Kynologisch Gebied in Nederland uitgereikt aan de Duitse staande korthaar Ace Chasse au bon Vent, NHSB 2962255, eigenaar Gerda Mulders.

 

Reacties ( 0 )

Resultaten OWT finale

Op zaterdag 16 juni 2018 vond de OWT finale plaats.

De organisatie dit jaar was in zeer goede handen van de Labrador Kring Nederland. Complimenten voor het geweldig team uit het noorden!

Er deden in totaal 42 honden mee, 12 in de starters, 14 in de novice en 16 in de open klas.

Als keurmeesters waren aanwezig: Ton Buijs (tevens gedelegeerde namens het FTC), Roy Ehbel, Mike Mulch en Rob Schmidt.

De volledige uitslag is uiteraard terug te vinden op de Orweja site en via MyOrweja.

Winnaars open, novice en starters klas – foto’s gemaakt door Sarina Lammerts.

Meer foto’s OWT-FINALE

Winnaars open klas

Winnaars novice klas

Winnaars starters klas

 

 

Reacties ( 0 )

Voorjagers zichtbaar na inloggen MyOrweja

Als gevolg van de genomen maatregelen in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden de gepubliceerde uitslagen van jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden op de Orweja site beperkt tot de strikt noodzakelijke gegevens d.w.z. naam en ras van de hond, uitslag en eventueel plaatsing.

Alleen na inloggen in MyOrweja zijn de namen van de voorjagers beschikbaar.

Reacties ( 0 )

PRIVACY VERKLARING ORWEJA

ten behoeve van de inschrijving voor jachthondenproeven, veldwedstrijden en OWT’s als genoemd in het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven, Algemeen Veldwedstrijd Reglement en het Orweja Working Test reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 • In My Orweja worden de gegevens van eigenaren en voorjagers geregistreerd. Dit betreffen uitsluitend de NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen in de database van MyOrweja. Daarnaast worden de gegevens van de hond geregistreerd zoals voorgeschreven in het Kynologisch Reglement.
 • Deze gegevens dienen voor de communicatie met de inschrijver over de proef of wedstrijd waarvoor is ingeschreven en de betaling voor deelname aan die proef of wedstrijd. De gegevens van de hond worden gebruikt voor het dagprogrammaboekje, weergave van het behaalde resultaat en opstellen van een certificaat en/of diploma.
 • Bij inschrijving voor een jachthondenproef, OWT of veldwedstrijd komt een overeenkomst tot stand op grond waarvan het gebruik van de gegevens voor het doel zoals beschreven onder punt 2 is toegestaan. Bij inschrijving wordt ook nog uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.
 • Wanneer eigenaar en voorjager niet dezelfde zijn, dient de eigenaar bijinschrijving te zorgen voor het uploaden van een toestemmingsverklaring van de voorjager. Deze verklaring vind je onder deze mededeling en dient na ingevuld en ondertekend te zijn (door de voorjager) te worden geüpload bij de inschrijving in MyOrweja. De voorjager geeft daarmee toestemming tot het verwerken van zijn gegevens ten behoeve van genoemde doelen.
 • Uiterlijk 10 jaar na afloop van het wedstrijdjaar worden de gegevens van inschrijving verwijderd.
 • Op verzoeken van eigenaren of voorjagers om informatie van hun geregistreerde persoonsgegevens dan wel correctie of verwijdering daarvan, zal binnen een maand na ontvangst van dat verzoek worden gereageerd. Het intrekken van toestemming of een verzoek om verwijdering gegevens moet gestuurd worden aan de ambtelijk secretaris van Orweja.
 • Toezeggingen door Orweja van correctie of verwijdering zullen onverwijld worden nagekomen.
 • In elke publicatie van gegevens door Orweja, zal de publicatie beperkt worden tot de strikt noodzakelijke gegevens d.w.z. naam en ras van de hond, uitslag en eventueel plaatsing. Alleen na inloggen in MyOrweja zijn de gegevens van de voorjager beschikbaar.
 • In programma’s van evenementen waarvoor via MyOrweja dient te worden ingeschreven, zullen de door Orweja beschikbaar gestelde gegevens van de hond en de naam van eigenaar en voorjager worden vermeld.
 • Geregistreerde persoonsgegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar, zoals aangegeven op het inschrijfformulier.
 • Slechts de beheerders van My Orweja (de ambtelijk secretaris van Orweja en het lid van de Commissie Jachthondenproeven dat hiermee belast is) zullen bij voortduring over een volledige lijst van gegevens beschikken.
 • Eigenaren geven actief toestemming tot het delen van hun gegevens met de organiserende organisatie van de jachthondenproef, veldwedstrijd of OWT waaraan zij willen deelnemen. Zonder die toestemming is inschrijving niet mogelijk en komt geen overeenkomst tot stand op grond waarvan kan worden deelgenomen aan de jachthondenproef, OWT of veldwedstrijd.
 • De ambtelijk secretaris van Orweja en wedstrijdsecretarissen van organiserende instanties dragen er zorg voor dat de digitaal opgeslagen gegevens slechts door gebruik van een of meer veilige wachtwoorden kunnen worden geraadpleegd. De website is beveiligd door een SSL-certificaat.
 • Orweja zal binnenkort een verwerkersovereenkomst afsluiten met organiserende instanties om een correcte uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te waarborgen.
 • Beeldmateriaal gemaakt op evenementen van Orweja, wordt uitsluitend op de website en facebookpagina van Orweja geplaatst met toestemming van degenen die op het beeldmateriaal te zien zijn. Dit beeldmateriaal heeft ten doel de belangstelling en het enthousiasme voor het werken met honden te bevorderen.
 • Data lekken binnen Orweja worden in voorkomend geval binnen 72 uur door de ambtelijk secretaris van Orweja gemeld bij http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website orweja.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Aldus door de Commissie Jachthonden vastgesteld op 25 mei 2018

Toestemmingsverklaring voorjager

Reacties ( 0 )

In memoriam Dave van ’t Land

Het leven is te kort om slechte jachthonden te hebben…..

 

Op 26 februari 2018 is op 64-jarige leeftijd Dave van ’t Land overleden.

Het leven van Dave stond voor een groot deel in het teken van roofvogels en jachthonden. Dave was een groot dresseur en joeg met vele staande honden, maar was vooral liefhebber van de Britse staande honden “geen honden die het grote tableau opleveren, maar wel honden die de meeste sportiviteit bieden”. Vooral de oogstrelende stijl sprak hem aan “als je daarvan houdt, is het geweer al bijna niet belangrijk meer”.

Dave was een groot liefhebber van specialisten en werkte daardoor graag met verschillende rassen. In de dekking en om te drijven gebruikte hij de spaniel, zo ook voor het fretteren en de jacht met de havik. Voor het echte apporteerwerk zette hij zijn retrievers in. De setters en pointers gebruikte hij voor de jacht met de valk maar bovenal om deel te nemen aan de veldwedstrijden, wat resulteerde in successen op Europese en Wereldkampioenschappen.

Zijn voornemen om een Britse staande hondenvereniging op te richten, waarin de Britse veldwedstrijdorganiserende verenigingen zouden participeren om gezamenlijk veldwedstrijden in binnen- en buitenland te organiseren, heeft hij helaas niet kunnen afronden.

Dave was keurmeester voor de veldwedstrijden voor Continentale en Britse Staande Honden. Mede gezien de ruime ervaring die hij zelf had met het voorjagen van staande honden, was hij een aanwinst voor het keurmeestercorps.

Naast het keuren en het werken met zijn honden schepte hij er veel plezier in beginnende voorjagers op weg te helpen. Veel voorjagers van staande honden hebben kunnen profiteren van zijn kennis en wijze van voorjagen, dit alles met het doel het niveau van de deelnemende honden aan veldwedstrijden op een hoger plan te brengen. Zijn kernachtige en humorvolle uitspraken over honden en de dressuur zullen velen zich tot in de lengte van dagen herinneren.

Het Field Trial Comité verliest in Dave een zeer bevlogen hondenman, keurmeester en een bijzonder mens en wenst zijn vrouw Ellen en zijn familie veel sterkte toe!

————————————————————————————

Degenen die geen kaart hebben ontvangen, worden vriendelijk verzocht deze mededeling als zodanig te beschouwen.

Dave zou jachtkleding op prijs stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties ( 0 )

In memoriam Roel Venema

Keurmeester voor de jachthondenproeven vanaf 2009.

Na een slopende ongeneeslijke ziekte hebben we voor onze begrippen veel te vroeg afscheid moeten nemen van Roel Venema.

Roel was betrokken bij vele activiteiten rond de jachthondensport. Vanaf 1987 heeft hij functies bekleed in het regiobestuur van de Jagersvereniging. Zo was hij vanaf 1992 tot 2013 jachthonden commissaris van de provincie Flevoland en als zodanig organisator maar zeker ook de voortrekker van de vele jachthonden proeven, meervoudige apporteerproeven, apporteerveldwedstrijden en trainingen in de provincie Flevoland.

Roel was zeer actief in het voorjagen van zijn eigen honden. Buiten de vele kwalificaties zowel in de veldwedstrijden voor het schot als zijnde de apporteerwedstrijden na het schot boekte Roel met verschillende rassen die hij voorjaagde aansprekende successen. In 1988 nam Roel voor de eerste keer deel aan de Nimrod met zijn de Duitse Staande Korthaar Astra, hierop volgde een overstap naar de Chesapeake Bay Retriever, ook Arak heeft hij in 2004 voorgejaagd op de Nimrod. Echter zijn grootste succes en tevens zijn grootste wens was om uitgenodigd te worden voor de Nimrod 2016 met zijn labrador Raven. Hij behaalde daar een prachtige 2de plaats.

Roel, je was een betrokken, enthousiast en gedreven keurmeester, we gaan je missen.

Wij wensen zijn vrouw Els en zijn kinderen veel sterkte toe om dit verlies een goede plaats te geven.

Rens Joosen
Voorzitter Commissie Jachthonden Proeven.

Reacties ( 0 )

Afscheid Albert de Boer

De Commissie Jachthonden nam op 29 november jl afscheid van Albert de Boer.

Albert startte in oktober 1980 bij de Jagersvereniging. Aanvankelijk als assistent van de bureausecretaris voor een half jaar om te helpen e.e.a. te reorganiseren en te moderniseren.

Vervolgens werd hij voorlichter van de Jagersvereniging en kreeg hij de coordinatie over de jachthondendiscipline. Dat hield ook in dat hij het bestuurslid van de Jagersvereniging voor de jachthonden vergezelde naar de CJ. Toen de CJ even zonder secretaris zat, heeft hij die taak enige tijd ingevuld. Dit was voordat de huidig ambtelijk secretaris begon.

Daarna viel Albert weer in de rol van de begeleider van het bestuurslid (een soort wandelend geheugen, waarop vaak een beroep werd gedaan!)

Toen er geen specifiek Landelijk Bestuurslid meer was, nam Albert ook deze taak waar en zorgde daarmee voor de verbinding tussen de CJ en het LB van de Jagersvereniging.

Albert gaat vanaf nu genieten van zijn welverdiende pensioen…..

De voorzitter van de CJ, baron van Tuyll van Serooskerken, dankte Albert voor zijn inzet gedurende al deze jaren en overhandigde hem een boeket bloemen en een cadeaubon.

Reacties ( 0 )