Coupe d’Europe voor Britse staande honden

De Coupe d’Europe Grande Quête voor Britse Staande Honden zal op 18 en 19 maart 2019 plaatsvinden in Nis (Servië).

Voorjagers van Britse staande honden, die deel uit willen maken van het Nederlandse Team, kunnen zich tot 1 maart 2019 per e-mail aanmelden bij het secretariaat ORWEJA

Reacties ( 0 )

Resultaten CdE Continentale Staande Honden 2019

 

Naar de Coupe d’ Europe op 12 en 13 februari 2019 in Andalusie werden de volgende honden afgevaardigd:

 • Guus Du Pied Du Mont, DSK , E/V Eric Mulders
 • Ace Chasse au bon Vent, DSK, E/V Eric Mulders
 • Hoshi van de Kreppelseheide, DSL, E/V Theo Carbijn
 • Horam v.d. Stroomdrift, DSK, E/Ingrid Stroomer, V/Andres Zamora

De eerste dag wist Hoshi van de Kreppelse Heide van Theo Carbijn zich te kwalificeren met een 3e Uitmuntend.

 

Individueel Winnaar werd “Habby du Pas des Cabanelles” (DSK) Frankrijk

Winnaars landenteams

1 Frankrijk

2 Spanje

3 Oekraïne

 

 

 

 

Reacties ( 0 )

Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2018

De titel “Veldwedstrijdkampioen met jaartal” wordt toegekend aan de hond die in de betrokken periode van twaalf maanden, te rekenen van aanvang van het betreffende kalenderjaar tot aanvang van het daarop volgende kalenderjaar, in zijn categorie of indien de categorie is verdeeld in rubrieken, in zijn rubriek op in Nederland gehouden kampioenschapsveldwedstrijden de beste resultaten heeft behaald volgens een in het betreffend supplement opgenomen reglement, mits de hond ten tijde van de laatste wedstrijd de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.

De titel Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2018 werd toegekend aan:

 • Ace de Chasse au Bon Vent, Duitse Staande Korthaar, NHSB , E/Gerda Mulders, V/Eric Mulders
 • Flo des Terres d’Argos, Epagneul Picard, NHSB 2828349, E/V Daphne Horsch
 • Truro, Labrador Retriever, NHSB 2999529, E/V Rob Schmidt
 • Fire Flame of ArtemisJoy, Cocker spaniel, NHSB 3051575, E/V Rene van Nederpelt
 • Softail DeLuxe May Of a Quiet Spot, Engelse Springer Spaniel, E/V Yvonne Knappers

 

Reacties ( 0 )

Bericht van Ellen Meerssman

Ellen Meerssman wil graag op deze manier iedereen bereiken en bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van Bap Meerssman

 

Reacties ( 0 )

Aanpassing selectie Coupe d’Europe voor Continentaal Staande Honden

De Coupe d’Europe voor Continentaal Staande Honden zal op 12 en 13 februari 2019 worden gehouden in Andalusië.

Voorjagers van Continentaal staande honden, die deel uit willen maken van het Nederlandse team dat wordt afgevaardigd naar de Coupe d’Europe, kunnen zich tot 20 januari 2019 per e-mail aanmelden bij het secretariaat ORWEJA, onder vermelding van naam eigenaar, naam voorjager, volledige naam hond, ras, NHSB nummer, geb.datum hond en behaalde kwalificaties in binnen- en buitenland.

Omdat er geen keurmeester in Spanje aanwezig is die de selectie daar kan doen, zal de selectie van het Nederlands team voor afvaardiging naar de Coupe d’Europe helaas niet plaatsvinden in Andalusië.

Zo snel mogelijk na 20 januari zal een selectiecommissie bestaande uit de heren W. ten Brinke, H. Companjen, W. Klijsen en T. Slager hun selectie aan het FTC bekend maken.

Aangezien er in Nederland geen wedstrijden zijn voorafgaand aan de Coupe d’Europe in Spanje heeft de commissie besloten haar oordeel te baseren op eerder behaalde voorjaarskwalificaties op Nederlandse kampioenschapsveldwedstrijden.

Bij een ex aequo situatie zal de commissie haar oordeel mede baseren op buitenlandse kwalificaties en prestaties op voorgaande Coupes d’Europe.

Protocol selectie procedure

Reacties ( 0 )

Verzelfstandiging Jachthondendiscipline

Onder de provinciale jachthondencoördinatoren en de vertegenwoordigers van de trainingslocaties is in 2017 een onderzoek gehouden. Op basis van de resultaten is geconstateerd dat de gang van zaken niet in lijn loopt met de bestuurlijke verantwoording van de jagersvereniging voor deze activiteit. Bovendien loopt de vereniging een fiscaal risico omdat de Belastingdienst onderzoekt of deze activiteit als ‘economische activiteit’ btw-plichtig is. In feite vinden de jachthondenactiviteiten plaats onder de vlag en de naam van de Jagersvereniging, maar deze worden bijna nergens bestuurlijk en boekhoudkundig verantwoord

Hierdoor is door de Jagersvereniging het besluit genomen alle trainingsgroepen te verzelfstandigen. Het is aan de trainingsgroep hoe zij dit vorm wil geven. Hierdoor kan men als groep zelfstandig functioneren en zelf verantwoordelijkheid nemen voor haar activiteiten.  De Jagersvereniging blijft de belangen van de voorjagers behartigen en biedt ondersteuning in het verzelfstandigingsproces.

De Jagersvereniging heeft zorg gedragen voor de statuten voor stichtingen en/of verenigingen om zo de groepen in de provincies te helpen met de te nemen stappen. Er is inmiddels eveneens een erkenningssysteem opgesteld, waarmee de kwaliteit van de jachthondentrainingen gewaarborgd kan blijven. Ook commerciële hondenscholen kunnen op den duur voor deze erkenning in aanmerking komen. Zonder deze erkenning is het niet meer mogelijk om  jachthondenproeven te organiseren onder auspiciën van Orweja.

 

Erkenningscriteria

De provinciale jachthondencommissarissen hebben de volgende criteria voor erkenning van een trainingsgroep (inclusief groepen die alleen proeven organiseren) door de Jagersvereniging vastgesteld.

 • Zij bezitten een rechtspersoonlijkheid (inschrijving Kamer van Koophandel) en zijn zelf aansprakelijk voor haar verplichtingen jegens wet- en regelgeving.
 • Zij opereren financieel onafhankelijk.
 • Zij beogen het geven van jachthondentrainingen en het organiseren van de proeven uitsluitend onder auspiciën van Orweja. Een besloten onderlinge proef voor eigen cursisten is toegestaan.
 • Zij beperken zich in deze activiteiten uitsluitend tot de eigen provincie(s) ; voor activiteiten buiten de Provincie overleggen zij met de Jachthondencommissaris van de betreffende Provincie.
 • Zij rapporteren jaarlijks over hun activiteiten, aan de Provinciale Jachthonden-commissaris van de Jagersvereniging.
 • Trainers van de Rechtspersoon hebben op 1 januari 2024 met goed gevolg een door de Jagersvereniging erkende opleiding afgerond of werken onder supervisie van opgeleide trainers. Thans zijn als zodanig de opleiding en titel Kynologisch instructeur en de opleiding Jachthondeninstructeur van de Stichting Jachthopleiding Nederland erkend. Trainingen moeten primair zijn gericht op het opleiden van honden voor het gebruik in de praktijkjacht.

Voordelen erkenning door de Jagersvereniging

 • Trainers krijgen een erkenningsbrief van de commissaris Jachthonden namens het Provinciaal bestuur van de Jagersvereniging. Hiermee kunnen zij vergunningen / verloven aanvragen en aantonen officieel erkend te zijn als jachthonden opleiding.
 • Trainers vallen onder de dekking van een speciaal voor hen door de Jagersvereniging ontwikkelde aansprakelijkheidsverzekering.
 • De jachthondenopleidingen worden vermeld op de website van de Jagersvereniging als erkende opleiding.
 • De activiteiten van de jachthondenopleidingen kunnen worden vermeld op de activiteitenkalender van de Jagersvereniging.
 • De Rechtspersoon mag proeven organiseren onder auspiciën van Orweja.

 

Aanvragen jachthondenproeven

Praktisch houdt dit in dat het aanvragen van jachthondenproeven m.i.v. 2019 alleen mag worden gedaan door erkende trainingsgroepen. De provinciale jachthondencommissarissen maken aan Orweja bekend welke trainingsgroepen erkend zijn en derhalve bevoegd zijn tot het aanvragen van een jachthondenproef.
Dat geldt ook voor de groepen die alleen een jachthondenproef organiseren en geen opleiding geven. Deze groepen functioneren onder de rechtspersoonlijkheid van een (indien opgericht) overkoepelende provinciale stichting.

MyOrweja zal worden aangepast zodat de aanvragende instanties het KvK nummer van haar rechtspersoon kunnen invullen.

 

Reacties ( 0 )

Resultaten Nimrod 2018

Op 12 november vond bij Kasteel Doorwerth onder herfstachtige weersomstandigheden de 45e editie van de Nimrod plaats.

De organisatie was in goede handen van Raymond Starink en zijn onvolprezen team van de Jagersvereniging afd. Gelderland. De Nimrod trok ruim 4000 bezoekers uit het hele land, de drie zorgvuldig uitgezette proeven waren voor de toeschouwers goed te volgen.

De Nimrod is de jaarlijkse finale wedstrijd voor 18 honden, die zich wisten te kwalificeren op basis van de selectieprocedure die jaarlijks door de Commissie Jachthonden wordt vastgesteld.

Kate brengt haar laatste apport binnen……

De 18 honden waren dit jaar verdeeld over 11 verschillende rassen, te weten de Duitse staande langhaar, Duitse staande korthaar, Duitse staande draadhaar, Flatcoated retriever, Labrador retriever, Golden retriever, Heidewachtel, Grote Munsterlander, Nova Scotia Duck Tolling retriever, Vizsla Draadhaar en Vizsla Korthaar.

In totaal hebben brachten drie honden alle 9 apporten binnen, waardoor deze honden met hun voorjagers in aanmerking kwamen voor het felbegeerde AA-diploma.

 • Ed Booter met zijn labrador retriever Go Back White Gold (Kate) met 291/300 punten.
 • Gerard van de Heuvel met zijn labrador retriever Squarelose Rap (Rooney) met 288/300 punten
 • Mick de Groot met zijn Duitse staande langhaar Ons Dieke v.d Duyl met 252/300 punten

De eveneens felbegeerde Nimrod wisselbeker werd uitgereikt aan Ed Booter die met zijn Kate de winnaar van deze Nimrod werd.

De volledige uitslag vind je hier

 

 

Reacties ( 0 )

Resultaten WK Jacht met Staande Hond en St Hubert 2018

Van 25 – 27 oktober 2018 werden de  Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond en St Hubert gehouden in Spanje.

De selectiecommissie van het FTC heeft onderstaande honden afgevaardigd.

WK

 • Hoshi van de Kreppelse Heide, DSL, E/V Theo Carbijn
 • Carlos v.d. Rovertsche Leij, DSK, E/V Ton Wouters
 • Ace Chasse au Bon Vent, DSK, E/G. Mulders-Ververs, V/Eric Mulders
 • Guus du Pied du Mont, DSK, E/G. Mulders-Ververs, V/Eric Mulders
 • reserve: Ariane, DSK, E/V Ton Wouters

 

St Hubert

 • Asisi (Dali) van Kallisto, DSK, E/ DIanne ter Huurne, V/Theo Carbijn
 • Ariane, DSK, E/V Ton Wouters

Er werden geen kwalificaties behaald.

 

Selectie-procedure-voor-afvaardiging-naar-Europese-en-Wereldkampioenschappen

 

 

 

 

Reacties ( 0 )

Werkgroep Innovatie Standaard Jachthondenproef

Onlangs is door de Commissie Jachthonden (CJ) besloten om op verzoek van de Raad van Jachthonden Commissarissen (RJC) een werkgroep te installeren.
Deze heeft tot taak om de examenproeven zoals die in de Standaard Jachthondenproef (SJP) zijn vastgelegd te bezien in relatie tot o.a. de hedendaagse jachtpraktijk en de trainingsmethoden.
Daar waar wordt geconstateerd dat dit niet meer het geval is, wordt de werkgroep gevraagd om alternatieven aan te geven.
Tevens heeft de werkgroep de opdracht meegekregen om deze alternatieven te toetsen bij een z.g. klankbordgroep. Deze groep zal een afspiegeling zijn van gerenommeerde deelnemers aan jachthondenproeven, leden van trainingsgroepen, hondenscholen en organiserende instanties.

De voorzitters van de CJP, RJC en JWR hebben na overleg met hun achterban de volgende personen bereid gevonden om zitting in de werkgroep te nemen.

voorzitter 

 • Johan Folmer

leden RJC

 • Jan Peter Spierenburg
 • Rob van der Schaft

leden JWR

 • Ruud Onderwater (namens de staande honden verenigingen)
 • Christine Poelstra (namens de retriever verenigingen).

leden CJP

 • Kees Tinga
 • Durk van der Heide
Reacties ( 0 )

Resultaten ICC voor retrievers 2018

Op  13 en 14 oktober 2018 werd in Denemarken (Sjaelland) de Individual Challenge Cup voor Retrievers gehouden.

 

 

 

Vanuit Nederland werden de volgende labrador retrievers afgevaardigd:

 • Garrethall Quiff, E/V Rinus Heijmans
 • Truro (Lucky), E/V Rob Schmidt
 • Joker of the Spring Cottage (Dexter), E/V Jan Luijendijk

Rinus kwalificeerde zijn hond met een Goed

De resultaten van de ICC vind je hier

Reacties ( 0 )