Coronaprotocol Jachthondenproeven

Richtlijnen RIVM en maatregelen Rijksoverheid 

De inschrijver verplicht zich aan het Corona protocol te houden, met dien verstande dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd moeten worden en leidend zijn!

Ten aanzien van het totale aantal aanwezigen dient men zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid. Hier wordt niet van afgeweken. 

 • Alle regelgeving omtrent COVID-19 (corona) wordt gerespecteerd; 
 • De organiserende instantie stelt een lijst samen van alle aanwezigen (plus e-mailadres en gsm-nummer). Deze lijst wordt als vertrouwelijk behandeld.
 • Bij medische calamiteiten wordt de lijst vrijgegeven aan de GGD. 

Prioriteitstelling

 • De richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid hebben de hoogste prioriteit (afstand, desinfecteren, hoesten, maximaal aantal aanwezigen); 
 • De Organiserende instantie hanteert de volgende maatregelen: 
  Uitsluitend buitenactiviteiten; 
  Niet meer dan 100 mensen bij het evenement; deelnemers maximaal 75, keurmeesters, geweren, helpers en administratie.
 • De minimale afstand van 1,5 meter wordt te allen tijde aangehouden, voor zowel mens als hond; 
 • Hoesten en/of niezen in de elleboog; 
 • Desinfectie van handen voor aanvang van de SJP, na pauzes en na afloop.
 • Iedereen brengt zijn eigen lunchpakket en drinken mee, denk hierbij ook aan water voor de hond; 
 • Bij het evenement is geen publiek toegestaan;
 • ParkeerplekKen bieden voldoende ruimte om auto’s op voldoende afstand te parkeren. 

Contactpersoon COVID-19

Deze persoon wordt door de organiserende instantie aangesteld. Hij beheert de vertrouwelijke lijst met de namen, telefoonnummers, e-mailadressen van alle aanwezigen. Deze persoon is bij medische calamiteiten het aanspreekpunt; hij treedt op namens de organiserende instantie en handelt naar eigen inzicht, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele COVID-19 besmettingen. 

De organiserende instanties die voor het houden van een Jachthondenproef een vergunning bij een overheidsinstantie moeten aanvragen, kunnen dit protocol dan bijvoegen. 

Onderstaand geeft de CJP u een aantal overwegingen aan die u in het opstellen van het protocol kunt meenemen.

De basis van het protocol moet zijn het houden van 1.50 meter afstand ten opzichte van iedereen die op deze dag aanwezig is en op elke locatie waar de proeven plaatsvinden.

Deelnemers

 • Verklaring van deelnemers, keurmeesters, geweren en helpers dat zij of een huisgenoot geen COVID-19 verschijnselen hebben en dat zij op eigen R isico deelnemen aan de jachthondenproef;
 • De aanwezigen stellen alles in het werk om besmetting met het COVID-19 virus te voorkomen; 
 • De aanwezigen leggen zich onvoorwaardelijk neer bij de regelgeving die tijdens de jachthondenproef wordt genomen. 

Ontvangst deelnemers

 • Regeling voor het parkeren van auto’s van de deelnemers met parkeerregelaars ter begeleiding/controle hierbij aanwezig.
 • De opvang buiten organiseren waar deelnemers voldoende ruim uit elkaar kunnen zitten. Liefst geen tent/restaurant e.d. hiervoor gebruiken. Afstand houden tijdens het lopen naar de administratie om zich aan te melden; zorg voor begeleiding hierbij. Zorg voor bescherming van de personen die de administratie doen eventueel via een scherm.
 • De dierenartscontrole zodanig inrichten dat er tussen arts, helper(s) en deelnemer voldoende afstand is. Dit geldt ook voor de deelnemers die in de wachtrijstaan. Misschien iedere deelnemer apart oproepen.

Opstarten-/verloop proeven

 • Maak een indeling van ongeveer 12 deelnemers per af te leggen proef met een vaste groepsbegeleider die (mede) toezicht houdt op de afstanden binnen de groep.
 • In de zogenaamde wachtkamer moeten de afstanden van 1.50 m worden gehandhaafd.
 • Bij het afleggen van de proef een markering van de inzetplaats voor de deelnemer aangeven.
 • Zorg voor handschoenen voor helpers en keurmeesters die wild aanpakken.
 • Zorg voor desinfectie materiaal/-gel.
 • Richt een mogelijkheid in om handen te wassen voor alle aanwezigen.

Middagpauze

 • Probeer de pauze te beperken. 
 • Laat bij de jachthondenproef alleen de deelnemers die zich voor A hebben opgegeven en die de B proeven voldoende hebben afgelegd op gepaste afstand samenkomen voor verdere aanwijzingen.

Proeven I en J

 • Denk aan de onderlinge afstanden bij het inrichten van de wachtkamers voor proef I en J.

Diploma/prijsuitreiking

 • De diploma-uitreiking vindt buiten plaats waarbij iedereen op afstand zit. Diploma’s en prijzen worden op een zodanige plaats apart (tafeltje) neergelegd dat de deelnemer deze zelf kan pakken.

Einde wedstrijd/vertrek deelnemers

 • Regel dat dit geordend gebeurt eventueel met begeleiding in groepen
 •  Zorg voor toezicht op de parkeerplaats.

Aansprakelijkheid

 • Geen van de organiserende partijen (ORWEJA, CJP, VWOV, Jachthouder) kan aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele COVID-19 besmettingen en/of de gevolgen daarvan;
 • Deelname aan de jachthondenproef is geheel op eigen risico;
 • De deelnemers zijn op de hoogte van het feit dat ter voorbereiding van de jachthondenproef kosten worden gemaakt;
 • Indien om welke reden dan ook (door bijvoorbeeld overheidsingrijpen) de jachthondenproef geen doorgang kan vinden of dat deze halverwege moet worden afgebroken, is het aan de organiserende instantie om te bepalen of (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld aan de orde is.

Wat te doen als er achteraf toch sprake is van besmetting

 • Aanwezigen verklaren bij ziekteverschijnselen achteraf, dit te melden bij de contactpersoon COVID-19; 
 • Als de GGD om welke reden dan ook de eerder gemaakte lijst van de aanwezig en opvraagt, gaan alle aanwezigen daarmee akkoord.