Deelname van aan de staart gecoupeerde honden aan tentoonstellingen, evenementen en wedstrijden

De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland heeft op 12 juli en 9 augustus 2019 nieuws over de deelname aan evenementen van aan de staart gecoupeerde honden op haar website geplaatst. De aanleiding daartoe is berichtgeving van de overheid (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)) die heeft aangegeven strenger te gaan handhaven op naleving van het coupeerverbod.

Voor evenementen van Orweja betekent de berichtgeving van RVO het volgende:

  • Dieren die zijn gecoupeerd na 1 december 2016 mogen niet meer worden toegelaten op een tentoonstelling. Deze gecoupeerde honden mogen ook niet meedoen aan een keuring of wedstrijd.
  • Dit geldt ook als de honden in een ander land zijn gecoupeerd waar geen coupeerverbod van toepassing is.
  • Organisaties van deze evenementen mogen geen honden toelaten die na 1 december 2016 gecoupeerd zijn.
  • Honden die door een medische noodzaak gecoupeerd zijn, mogen wel meedoen aan een evenement. De houder moet dit aantonen met een medische verklaring van de dierenarts. In die verklaring staat waarom, waar en wanneer de hond gecoupeerd is, en door welke dierenarts. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken samen op het gebied van handhaving van dit verbod.

Toelichting:

De datum 1 december 2016 is ontleend aan een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dat oordeelde, dat het coupeerverbod, zoals dat reeds vele jaren geldt voor in Nederland gefokte dieren, ook van toepassing is, wanneer een Nederlander het dier tijdelijk naar een land brengt waar couperen (nog) is toegestaan en het aldaar laat couperen; het CBb heeft die handelswijze aangemerkt als ontduiking van de Nederlandse wetgeving. Nederlandse eigenaren, die hun dier langs dezelfde weg in het buitenland van een deel van de staart hebben laten ontdoen, zouden niet vervolgd worden, indien het couperen van deze dieren vóór 1 december 2016 plaatsvond. Daar komt de datum van 1 december 2016 vandaan.

In deze uitspraak van het CBb stelde de rechter ook: “De verboden van dit artikel (waaronder het coupeerverbod) zijn evenwel niet van toepassing ingeval het een ingreep betreft die in een andere EU-lidstaat is verricht en naar het recht van die lidstaat is toegestaan. Anders zou er strijd zijn met het gemeenschapsrecht”. De Regering en de Tweede Kamer blijken hier echter anders over te denken, waardoor men zich inmiddels op het standpunt stelt, dat ook deze in het buitenland legaal gecoupeerde dieren onder het coupeerverbod dienen te vallen. Daarom heeft de Minister van LNV een aanvullende wettelijke regeling aangekondigd, waarvan zij voornemens is deze per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Het coupeerverbod zou daarin nog verder worden aangescherpt.

Het bestuur van de Raad van Beheer en als zodanig ook Orweja hebben uiteraard oog voor de problemen die hierdoor voor verenigingen en individuele bezitters van geïmporteerde, aan de staart gecoupeerde honden, zijn ontstaan. De moeilijkheid is echter, dat de Raad van Beheer niet bevoegd is om een uitzonderingsregeling te treffen, daargelaten dat zo’n uitzonderingsregeling de RVO er niet van zal weerhouden handhavend op te treden.

Omdat er de nodige vraagtekens geplaats kunnen worden bij de uitleg die RVO aan de uitspraak van de rechter en daarmee de geldende wettelijke regeling geeft zal elke organiserende instantie en/of voorjager in het bezit van een in het buitenland – na 1 december 2016 geboren – in dat land legaal gecoupeerde hond, zelf de afweging moeten maken of men gecoupeerde honden toelaat respectievelijk inschrijft.

Advies:

Wil men het risico van door RVO toe te passen sancties niet lopen, dan is het advies aan organiserende instanties van veldwedstrijden, Orweja workingtesten en jachthondenproeven:

  • De regeling zoals hierboven aangegeven strikt na te leven voor honden geboren na 1 december 2016
  • Bij inschrijving van een deelnemer controleren of bij een gecoupeerde hond een medische verklaring aanwezig is of dat staartloos geboren honden hiervan een vermelding hebben op de stamboom (binnen 2 dagen na de geboorte). De medische verklaring dient in MyOrweja te worden geüpload bij de documenten van de hond (naast stamboom, registratiebewijs etc.)
  • Bij twijfel over punt b te overleggen met de (eventueel) aanwezige dierarts

Tot slot kan worden bericht, dat de Raad van Beheer beziet in hoeverre het Ministerie bereid kan worden gevonden om aan een werkbare oplossing mee te werken tot het moment waarop de nieuwe regelgeving in werking treedt.

Vragen:

Voor vragen omtrent bovenstaande informatie wordt u verzocht contact op te nemen met de Raad van Beheer.