Veel gestelde vragen

Regelgeving jachthondenproeven

Het ras van mijn hond staat niet in het rassenoverzicht?

Het kan zijn dat uw hond niet genoemd staat in het rassenoverzicht in MyOrweja.

Alleen honden die staan vermeld in het aanhangsel Rassenoverzicht in de betreffende reglementen worden toegelaten c.q. kunnen meedoen aan de jachthondenproeven, veldwedstrijden en OWT’s.

Hieraan kan slechts een ras worden toegevoegd als door het land van oorsprong bij de FCI is aangevraagd dat voor de titel van Internationaal Schoonheidskampioen de hond moet hebben deelgenomen aan werkproeven.

 

Mijn partner is mede-eigenaar, geldt in dat geval mijn lidmaatschap van de Jagersvereniging?

Volgens het kynologisch reglement (KR) heeft een mede eigenaar geen enkele status en dat geldt derhalve ook voor het ARJP.

  • Art V.1 lid 2 ARJP: alleen de eigenaar kan een hond inschrijven voor deelname aan een jachthondenproef, gelet op het gestelde in het KR is dat dus niet de mede eigenaar.
  • Art V.1 lid 1 ARJP stelt dat slechts kan worden ingeschreven voor een jachthondenproef door hen die lid zijn van de jagersvereniging of een bij de RvB aangesloten vereniging, dit in combinatie met lid 2 geeft het antwoord op de vraag omtrent de rol van een mede eigenaar. De eigenaar moet dus lid zijn van de jagersvereniging.
  • Art. 2.1.c  en 2.1.g van het KR, huishoudelijk reglement bepalen de rol van eigenaar en mede eigenaar.

Het advies is dan ook: laat degene die lid is van de Jagersvereniging ook geregistreerd zijn als eigenaar van een hond en niet als mede eigenaar, zeker als dit binnen 1 gezin aan de orde is. Het is de eigenaar die inschrijft maar men mag iedere willekeurige voorjager aanstellen voor een bepaalde proef. dit voorkomt teleurstellingen bij het inschrijven voor proeven.

Halsband, tuigje of hesje toegestaan?

Jachthondenproeven

Bij de apporteerproeven zoals beschreven in het ARJP wordt gesteld dat een hond zonder halsband los wordt voorgejaagd. Los voorjagen wil zeggen dat een hond dan ook niets om of aan mag hebben dus ook geen tuigje of hesje of anderszins een voorwerp waarmee de hond geconditioneerd kan zijn op gewenst gedrag. Uiteraard mag een hond bij proef G, het markeerapport te land wel aangelijnd worden voorgejaagd. Echter zodra de hond wordt ingezet geldt het bovenstaande tijdens het werk van de hond.

 

Veldwedstrijden

Honden mogen terwijl zij worden voorgejaagd geen halsbanden dragen die kennelijk zijn bedoeld om daarmee het gedrag van de hond oneigenlijk te beïnvloeden, zulks ter beoordeling van de keurmeester. Tijdens het voorjagen mag de voorjager geen stok of iets dergelijks bij zich dragen. Het dragen van een tuigje of hesje is evenmin toegestaan.

Op alle in het supplement voor retrievers gereglementeerde wedstrijden in Nederland mag, tenzij vooraf vanwege de organiserende instantie anders is bepaald, aangelijnd voorjagen worden toegestaan met uitzondering van die veldwedstrijden waarvoor het beschermheerschap van de F.C.I. is aangevraagd en die daardoor de status van “Internationale kampioenschapsveldwedstrijd” genieten.

 

OWT’s

Op OWT’s worden de honden onaangelijnd voorgejaagd.

Deelname aan MAP B met 1 SJP A en B diploma?

Dit is inderdaad toegestaan als maar voldaan wordt aan de eis dat een van de beide diploma’s een score heeft van minimaal 68 punten. Voor het SJP A diploma gaat het dan uiteraard uitsluitend om de punten die behaald zijn op de onderdelen A t/m H.

 

Jachthondenproef aangevraagd….hoe nu verder?

Je hebt als organisator een jachthondenproef aangevraagd, hoe gaat dat nu verder?

Jachthondenproeven moeten jaarlijks voor 1 april via MyOrweja worden aangevraagd, daarbij dienen de uitgenodigde keurmeesters te worden aangevinkt en het aantal honden dat je wilt laten deelnemen. Vergeet niet bij de MAP’s en de PJP’s onderscheid te maken tussen inschrijving voor A of B, dit kan je aangeven onder ‘Onderdeel’.

Halverwege april vergadert de CJP, stelt de kalender vast en wijst de gedelegeerden aan. Vervolgens worden de proeven in MyOrweja goedgekeurd en is de kalender openbaar. De datum van opening inschrijving wordt in de kalender vermeld.

Wat zijn de kosten voor de organisatie?

De afdracht aan Orweja voor de jachthondenproeven, de OWT’s en veldwedstrijden bedraagt € 5,50 per aangevraagde hond.

De keurmeestersvergoeding bedraagt € 75.

Het inschrijfgeld voor deelname aan een SJP bedraagt in niet meer dan € 57,50 per hond, voor de MAP en PJP € 70. Organisaties zijn vrij om, naar eigen goeddunken, reducties toe te passen.

Voor de veldwedstrijden en OWT’s is geen maximum inschrijfgeld afgesproken.

Mogen honden met een gecoupeerde staart deelnemen aan wedstrijden?

Aan de staart gecoupeerde honden worden alleen toegelaten wanneer deze afkomstig zijn uit een land waar dit is toegestaan. Honden die aan de staart zijn gecoupeerd krachtens medische noodzaak, mogen voor jachthondenproeven en veldwedstrijden worden ingeschreven, maar in dat geval dient de medische noodzaak te worden aangetoond d.m.v. een door de betrokken dierenarts ondertekende verklaring.

Mogen honden die gekocht zijn in het buitenland deelnemen aan wedstrijden in Nederland?

Wanneer men in Nederland woont en in het buitenland een hond met stamboom heeft gekocht, dient deze hond ingeschreven te worden in het Nederlands Stamboek (NHSB).

Voor het overschrijven heeft men de stamboom nodig uit het land van herkomst en een Export Pedigree. Beide documenten dienen aangeboden te worden aan de Raad van Beheer (RvB) die dan zorg draagt voor inschrijving in het Nederlands stamboek.

Zolang deze inschrijving niet is gerealiseerd dient men aan te tonen dat men hiertoe pogingen heeft ondernomen om zich in te kunnen schrijven voor jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden (kopieën brieven aan RvB etc)

 

Mogen gecastreerde jachthonden deelnemen?

Jachthondenproeven

In het ARJP leest u: “ Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, mogen worden geweigerd op jachthondenproeven, georganiseerd door rasverenigingen of combinaties van rasverenigingen”.

Dit wil zeggen dat de jachthondenproeven die door de Jagersvereniging worden georganiseerd honden zonder testikels zullen toelaten, maar dat de rasverenigingen deze honden mogen weigeren (ze hoeven het niet te doen). Rasverenigingen dienen dit voorafgaand aan de opening van de inschrijvingen kenbaar te maken

Veldwedstrijden en OWT’s

Cryptorchide, monorchide en gecastreerde reuen mogen niet voor veldwedstrijden en OWT’s worden ingeschreven.

Is een koelvest toegestaan tijdens het afleggen van een proef?


Hondenvesten (koelvest, warmte vest of bijv. signaal vest) zijn niet toegestaan tijdens het afleggen van een proef.

Inschrijving MAP omzetten van B naar A, kan dat?

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een MAP B maar in de loop van dat seizoen mee zou kunnen doen aan een MAP A omdat je daarvoor inmiddels de benodigde diploma’s hebt behaald, dan is het de bedoeling dat je de eerste inschrijving (MAP B) annuleert en opnieuw inschrijft voor MAP A.

Met andere woorden: de reeds gedane inschrijving kan niet worden omgezet van B naar A.

Kan ik met 2 SJP A diploma’s inschrijven voor een MAP B

Het hebben van de twee vereiste SJP A diploma’s met voldoende punten verplicht je niet tot inschrijven voor een MAP A.

Toestemmingsverklaring voorjager

De toestemmingsverklaring is alleen nodig indien de voorjager en eigenaar niet dezelfde persoon zijn. De eigenaar geeft bij inschrijving al aan kennis genomen te hebben van de Orweja privacy verklaring, de voorjager dient dit middels deze toestemmingsverklaring te doen.

De getekende toestemmingsverklaring dient in MyOrweja te worden geüpload samen met de stamboom en het eigendomsbewijs van de hond.

Toestemmingsverklaring voorjager

Wel of geen fysiek diploma bij de Jachthondenproeven?

Wanneer je je ‘s morgens bij de organisatie aanmeldt voor deelname aan een jachthondenproef, dien je op te geven voor welk diploma je die dag examen wil doen. Alleen de proeven die bij het gewenste diploma horen hoeven die dag te worden afgelegd. Zie Artikel A.18 van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven.

Als je je hebt opgegeven voor het C diploma en de C proeven voldoende hebt doorlopen, ontvang je aan het eind van de dag het fysieke C diploma.

Als je je opgaf voor het B diploma en de C en B proeven voldoende hebt afgelegd, ontvang je aan het eind van de dag het fysieke B diploma.
Heb je echter de B proeven niet voldoende afgelegd maar de C proeven wel, dan ontvang je aan het eind van de geen fysiek C diploma. Uiteraard staat de C uitslag wel genoteerd in MyOrweja.

Hetzelfde geldt voor het A diploma. Als alle proeven (A t/m J) voldoende zijn afgelegd, ontvang je het fysieke A diploma. Als alleen de C en/of B proeven voldoende zijn afgelegd, ontvang je geen diploma. Ook hiervoor geldt dat de registratie van behaalde resultaten in MyOrweja gewoon zichtbaar is.

Kortom alle behaalde cijfers worden in MyOrweja bewaard

Mocht je geen fysiek diploma hebben behaald, maar toch graag iets ‘op papier hebben’ aan het eind van de dag, laat dan de uitslag in het Werkboekje zetten. In het werkboekje kunnen zowel de resultaten van veldwedstrijden, jachthondenproeven als OWT’s worden vermeld.

 

Sluiting inschrijving proeven

De sluiting van de inschrijvingen wordt door de organiserende instantie vastgesteld. De inschrijving moet minimaal veertien dagen voor de datum waarop de jachthondenproef zal plaatsvinden, worden gesloten.

Voorrang verlening als lid Jagersvereniging

Bij overinschrijving wordt tot de tiende dag na opening van de inschrijving jachthondenproeven voorrang verleend aan honden waarvan de eigenaar lid is van de Jagersvereniging in de Provincie waar de organiserende instantie is gevestigd. Daarna aan honden waarvan de eigenaar lid is van de Jagersvereniging in een andere Provincie of woonachtig is in het buitenland en in derde instantie aan honden waarvan de eigenaar lid is van een rasvereniging.
Rasverenigingen kunnen tot de dertigste dag na opening van de inschrijving voorrang verlenen aan honden waarvan de eigenaar lid is van die betreffende rasvereniging of combinatie van organiserende rasverenigingen. Overigens is de volgorde van inschrijving als ook de tijdige ontvangst van het inschrijfgeld op rekening van de organisatie bepalend.

Toelating MAP’s

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP B-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee B-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze B-diploma’s moet tenminste een score van 68 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP B-diploma.

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP A-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee A-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze A-diploma’s moet een score van tenminste 85 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP-A diploma.

Wanneer hieraan niet wordt voldaan wordt de inschrijving geblokkeerd.

Mag ik met een stamboomloze hond meedoen aan ORWEJA evenementen?

Honden die niet zijn opgenomen in een door de FCI erkend hondenstamboek mogen uitsluitend worden toegelaten op jachthondenproeven georganiseerd door de jagersvereniging, ARJP Art. A.4 lid 2 en Art B.4 lid 2. Op proeven georganiseerd door rasverenigingen mogen deze honden niet worden ingeschreven.
Met een stamboomloze hond kunt u alleen meedoen aan jachthondenproeven op C en B niveau, echter niet aan de proeven I en J van de SJP, daarmee is het onmogelijk om mee te doen aan een MAP en PJP op A-niveau. Op B-niveau mag een hond zonder stamboom dus wel meedoen aan een MAP en PJP.
Bij het inschrijven in MyOrweja vult u onder stap 5 het nummer in van het dierenpaspoort. Je scant het blad van het dierenpaspoort waarop de naam van de eigenaar staat en het blad waarop het registratienummer staat. Beide vink je aan om verder te kunnen met de inschrijving.

Aan OWT’s en veldwedstrijden mag een stamboomloze helemaal niet mee doen.