Regelgeving algemeen

Het ras van mijn hond staat niet in het rassenoverzicht?

Het kan zijn dat uw hond niet genoemd staat in het rassenoverzicht in MyOrweja.

Alleen honden die staan vermeld in het aanhangsel Rassenoverzicht in de betreffende reglementen worden toegelaten c.q. kunnen meedoen aan de jachthondenproeven, veldwedstrijden en OWT’s.

Hieraan kan slechts een ras worden toegevoegd als door het land van oorsprong bij de FCI is aangevraagd dat voor de titel van Internationaal Schoonheidskampioen de hond moet hebben deelgenomen aan werkproeven.

 

Halsband, tuigje of hesje toegestaan?

Jachthondenproeven

Bij de apporteerproeven zoals beschreven in het ARJP wordt gesteld dat een hond zonder halsband los wordt voorgejaagd. Los voorjagen wil zeggen dat een hond dan ook niets om of aan mag hebben dus ook geen tuigje of hesje of anderszins een voorwerp waarmee de hond geconditioneerd kan zijn op gewenst gedrag. Uiteraard mag een hond bij proef G, het markeerapport te land wel aangelijnd worden voorgejaagd. Echter zodra de hond wordt ingezet geldt het bovenstaande tijdens het werk van de hond.

 

Veldwedstrijden

Honden mogen terwijl zij worden voorgejaagd geen halsbanden dragen die kennelijk zijn bedoeld om daarmee het gedrag van de hond oneigenlijk te beïnvloeden, zulks ter beoordeling van de keurmeester. Tijdens het voorjagen mag de voorjager geen stok of iets dergelijks bij zich dragen. Het dragen van een tuigje of hesje is evenmin toegestaan.

Op alle in het supplement voor retrievers gereglementeerde wedstrijden in Nederland mag, tenzij vooraf vanwege de organiserende instantie anders is bepaald, aangelijnd voorjagen worden toegestaan met uitzondering van die veldwedstrijden waarvoor het beschermheerschap van de F.C.I. is aangevraagd en die daardoor de status van “Internationale kampioenschapsveldwedstrijd” genieten.

 

OWT’s

Op OWT’s worden de honden onaangelijnd voorgejaagd.

Iets veranderen qua regelgeving….hoe pak ik dat aan?

Wil je als eigenaar/voorjager of als groep reglementair iets veranderen m.b.t. de veldwedstrijden of OWT’s neem dan contact op met de rasvereniging waarvan je lid bent en doe een voorstel tot aanpassing. Wanneer de rasvereniging jouw voorstel overneemt, kan dit worden ingebracht bij de Jachthondenwedstrijd Raad (JWR). Iedere veldwedstrijd organiserende rasvereniging (VWOV) heeft een vertegenwoordiging binnen deze commissie. Deze commissie kan bijvoorbeeld voorstellen doen tot aanpassen van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement en het Orweja Workingtest Reglement.

Voor de jachthondenproeven geldt hetzelfde alleen moet je dan contact opnemen met de vertegenwoordiger van de provincie van de Jagersvereniging waarvan je lid bent. Deze vertegenwoordigers hebben allen zitting in de Raad van Jachthondencommissarissen (RJC). Deze commissie kan bijvoorbeeld voorstellen doen tot aanpassen van het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven.

Wat zijn de kosten voor de organisatie?

De afdracht aan Orweja voor de jachthondenproeven, de OWT’s en veldwedstrijden bedraagt € 5,50 per aangevraagde hond.

De keurmeestersvergoeding bedraagt € 90.

Het inschrijfgeld voor deelname aan een SJP bedraagt in niet meer dan € 57,50 per hond, voor de MAP en PJP € 70. Organisaties zijn vrij om, naar eigen goeddunken, reducties toe te passen.

Voor de veldwedstrijden en OWT’s is geen maximum inschrijfgeld afgesproken.

Mogen honden met een gecoupeerde staart deelnemen aan wedstrijden?

In Nederland geldt een coupeerverbod voor honden.


Het coupeerverbod geldt voor:

 • In Nederland geboren honden mogen (sinds 2003) niet gecoupeerd worden en zullen (als zij die verboden ingreep toch hebben ondergaan) niet toegelaten mogen worden op tentoonstellingen, wedstrijden en proeven;
 • In het buitenland gecoupeerde honden worden niet toegelaten op tentoonstellingen, wedstrijden en proeven, indien in het land van herkomst (ook) een wettelijk coupeerverbod geldt;
 • (Nederlandse) honden, die naar het buitenland zijn gebracht om aldaar de in dat land toegestane ingreep te ondergaan (het omzeilen van de Nederlandse wetgeving), mogen niet worden toegelaten op tentoonstellingen, wedstrijden en proeven, indien die ingreep na 1 december 2016 heeft plaatsgevonden.

Volledige Regelgeving Couperen

 

Mogen honden die gekocht zijn in het buitenland deelnemen aan wedstrijden in Nederland?

Wanneer men in Nederland woont en in het buitenland een hond met stamboom heeft gekocht, dient deze hond ingeschreven te worden in het Nederlands Stamboek (NHSB).

Voor het overschrijven heeft men de stamboom nodig uit het land van herkomst en een Export Pedigree. Beide documenten dienen aangeboden te worden aan de Raad van Beheer (RvB) die dan zorg draagt voor inschrijving in het Nederlands stamboek.

Zolang deze inschrijving niet is gerealiseerd dient men aan te tonen dat men hiertoe pogingen heeft ondernomen om zich in te kunnen schrijven voor jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden (kopieën brieven aan RvB etc)

 

Mogen gecastreerde jachthonden deelnemen?

Jachthondenproeven

In het ARJP leest u: “ Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, mogen worden geweigerd op jachthondenproeven, georganiseerd door rasverenigingen of combinaties van rasverenigingen”.

Dit wil zeggen dat de jachthondenproeven die door de Jagersvereniging worden georganiseerd honden zonder testikels zullen toelaten, maar dat de rasverenigingen deze honden mogen weigeren (ze hoeven het niet te doen). Rasverenigingen dienen dit voorafgaand aan de opening van de inschrijvingen kenbaar te maken

Veldwedstrijden en OWT’s

Cryptorchide, monorchide en gecastreerde reuen mogen niet voor veldwedstrijden en OWT’s worden ingeschreven.

Wat heb ik nodig om in te schrijven in de gebruikshondenklas?

Voor het inschrijven in de gebruikshondenklas op een tentoonstelling heeft u een gebruikshondenverklaring nodig, welke u kunt aanvragen bij de Raad van Beheer. De Raad van Beheer zal u vragen om een ORWEJA-kwalificatiekaart, waarmee u kunt aantonen dat uw hond een kwalificatie op een veldwedstrijd in Nederland heeft behaald.

Deze kaarten worden op aanvraag van de eigenaar verstrekt. Dit geldt voor kwalificaties behaald op kampioenschapsveldwedstrijden, novice- en jeugdveldwedstrijden in Nederland. U kunt een ORWEJA-kwalificatiekaart per e-mail aanvragen bij ORWEJA onder vermelding van naam hond, NSHB en chipnummer, behaalde kwalificatie (incl. datum en plaats) en naam keurmeester. U dient gelijktijdig €5 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 tnv Commissie Jachthonden. De kwalificatiekaart wordt u dan per omgaande toegestuurd.

Is een koelvest toegestaan tijdens het afleggen van een proef?


Hondenvesten (koelvest, warmte vest of bijv. signaal vest) zijn niet toegestaan tijdens het afleggen van een proef.

Toestemmingsverklaring

De toestemmingsverklaring is alleen nodig indien de voorjager en eigenaar niet dezelfde persoon zijn. De eigenaar geeft bij inschrijving al aan kennis genomen te hebben van de Orweja privacy verklaring, de voorjager dient dit middels deze toestemmingsverklaring te doen.

De getekende toestemmingsverklaring dient in MyOrweja te worden geüpload samen met de stamboom en het eigendomsbewijs van de hond.

Toestemmingsverklaring

Inschrijfgeld jachthondenproeven

De inschrijfgelden zijn m.i.v. 2019 verhoogd. Het maximaal tarief voor de SJP is €57,50, voor de MAP en PJP maximaal €70.

Organiserende instanties mogen naar eigen goeddunken kortingen geven op deze maximum tarieven.

Mag ik met een stamboomloze hond meedoen aan ORWEJA evenementen?

Honden die niet zijn opgenomen in een door de FCI erkend hondenstamboek mogen uitsluitend worden toegelaten op jachthondenproeven georganiseerd door de jagersvereniging, ARJP Art. A.4 lid 2 en Art B.4 lid 2. Op proeven georganiseerd door rasverenigingen mogen deze honden niet worden ingeschreven.

Met een stamboomloze hond kunt u alleen meedoen aan jachthondenproeven op C en B niveau, echter niet aan de proeven I en J van de SJP, daarmee is het onmogelijk om mee te doen aan een MAP en PJP op A-niveau. Op B-niveau mag een hond zonder stamboom dus wel meedoen aan een MAP en PJP.

Bij het inschrijven in MyOrweja vult u onder stap 5 het nummer in van het dierenpaspoort. Je scant het blad van het dierenpaspoort waarop de naam van de eigenaar staat en het blad waarop het registratienummer staat. Beide vink je aan om verder te kunnen met de inschrijving.

Stamboomloze honden mogen niet meedoen aan OWT’s en veldwedstrijden.

Verplicht inschrijven NHSB

 • Voor veldwedstrijden, Jachthondenproeven en OWT’s kunnen slechts honden worden ingeschreven:
  a. die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
  b. waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd;
  c. die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding.
  d. waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is
  geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.