Inleiding

Orweja wordt in 1999 opgericht door de besturen van de Jagersvereniging en de Raad van Beheer. Het is een her-instructie van de samenwerkingsovereenkomst uit 1972. Orweja heeft sinds haar oprichting met succes voorzien in de behoefte aan gestructureerde samenwerking op het gebied van wedstrijden met jachthonden. Door goede training van adequaat gefokte jachthonden en door deskundig begeleide voorjagers gaat de kwaliteit van het werken met jachthonden verder omhoog.

Er is in de afgelopen jaren veel energie, ervaring en kennis ingebracht door deskundige hondenmensen, die als vrijwilliger zitting namen in één van de commissies van beide organisaties. Ze zorgden voor het verder ontwikkelen van wedstrijden, certificeringen, keurmeesters en reglementen. De jachthondendiscipline is, in de volle breedte, deze vrijwilligers veel dank verschuldigd voor hun inzet ten behoeve van de kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van Orweja.

Het werken met jachthonden krijgt steeds meer beoefenaren. Dat zijn al lang niet meer alleen jagers. Voorjagers actief in de wedstrijdsport en/of in de jachtpraktijk. Waarbij het behoud van rasspecifieke eigenschappen ten behoeve van de fokkerij essentieel is. De organisatie van Orweja groeit zo goed mogelijk mee. Uit onze contacten met de vele vrijwilligers en gebruikers van Orweja blijkt dat zij de toegevoegde waarde van Orweja onderschrijven.

 

Reorganisatie 

Gezien de huidige voorkeur van de Jagersvereniging en de Raad van Beheer om de activiteiten van Orweja onder te brengen in een stichting en daarmee worden de juridische en fiscale aspecten geborgd en het voortbestaan van Orweja veiliggesteld.

Zoals u bekend namen de besturen van de Jagersvereniging en de Raad van Beheer in 2021 het initiatief om de structuur van Orweja te vernieuwen. Het bedrijf Sira Consulting kreeg als onafhankelijke partij de opdracht het ontwerp van de structuur van ORWEJA 2.0 te begeleiden en daar de “achterban” maximaal bij te betrekken.

Het in 2022, met behulp van Sira Consulting, opgestelde voorstel werd in de loop van 2022-2023 door zowel de Ledenraad van de Jagersvereniging, als door de Algemene Ledenvergadering van de Raad van Beheer goedgekeurd. Hierna kon er met de uitvoering van het voorstel worden begonnen.

 

Implementatie

Er is een implementatiecommissie ingesteld om de inrichting van ORWEJA 2.0 vorm te geven.

Deze commissie bestaat uit Christiane Timmers, Elly van Wijngaarden, Jan van Luijendijk, Johan Folmer (Orweja), Peter Peeters, Christel Schattevoet (Jagersvereniging) en Rony Doedijns (Raad van Beheer).

Een aantal leden van deze implementatiecommissie gaan functies bekleden in het bestuur en in de commissies van de stichting ORWEJA, waarmee de voortgang van de activiteiten goed is geborgd.

Wij zijn blij u te kunnen melden dat de concept-oprichtingsakte van de stichting ORWEJA intussen door de besturen van de Jagersvereniging en de Raad van Beheer is goedgekeurd. Voor het passeren van de oprichtingsakte dient er een eerste bestuur van de stichting ORWEJA benoemd te worden.

Dit bestuur bestaat uit vier leden waarvan de Jagersvereniging en de Raad van Beheer er, volgens afspraak, ieder twee hebben benoemd. Het beoogde bestuur is als volgt samengesteld: Christiane Timmers (lid Raad van Jachthondencommissarissen Jagersvereniging), Hildeward Hoenderken (voorzitter Raad van Beheer), Myriam Arends (bestuurslid Raad van Beheer), Peter Peeters (lid Landelijk Bestuur Jagersvereniging). Peter Peeters is de beoogd voorzitter, de verdere functieverdeling zal later worden vastgesteld.

 

Organisatiestructuur

Hoe gaat de structuur van de stichting ORWEJA eruitzien?

Hiervoor verwijzen wij u graag naar onderstaand organogram.

 

De stichting ORWEJA kent naast het Bedrijfsbureau (Elly van Wijngaarden) twee commissies. Dat zijn de Technische Commissie (TCO) en de Beleidscommissie (BCO). De beoogd voorzitters van deze commissies zijn bekend. Dit zijn Jan Luijendijk (TCO) en Johan Folmer (BCO).

Velen van u zullen hen kennen door de vele functies die zij reeds lang in de jachthondenwereld bekleden. De overige leden van de twee commissies moeten nog worden benoemd.

In de bijeenkomsten met de stakeholders van Orweja kwam nadrukkelijk naar voren dat aanwezige ervaring en kennis behouden blijft om het succes van Orweja voort te zetten. Dit is ingebed in de structuur. Naast commissieleden (uit bestaande structuren) worden werkgroepen ingesteld om beleidsvoorstellen voor te bereiden, die voorgelegd worden aan het bestuur.

De werkgroepen die u in het organogram ziet zijn er nog niet. Zij zullen in een volgende fase worden ingesteld op grond van de hen toegewezen opdrachten.

 

Vervolg

Nu zowel de namen van de bestuursleden van de Stichting ORWEJA als die van de beoogde voorzitters van TCO en BCO bekend zijn, willen wij snel door met de verdere invulling van de beide genoemde commissies.

Zoals in het organogram vermeld, zullen vier leden van het FTC en vier leden van de CJP in de TCO benoemd worden. Parallel worden vier leden vanuit de RJC en vier leden vanuit de JWR benoemd in de BCO.

Om een beeld te krijgen wat er van de leden van deze beide commissies verwacht wordt, zijn er functieprofielen opgesteld. Deze treft u als bijlage aan bij deze nieuwsbrief.

De leden van BCO en TCO zullen binnenkort door de beoogde voorzitters van deze commissies worden aangezocht.

Zoals eerder gemeld gaan alle activiteiten, die onder de huidige Orweja plaatsvinden ook in 2024 gewoon door. ‘De winkel blijft open’.

Iedere reorganisatie kent kinderziektes, er is ons alles aangelegen om de overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Om te zorgen dat veel lopende zaken een soepele overgang én nieuwe zaken een goed verloop krijgen, worden er werkgroepen ingesteld voor de duur waarvoor deze nodig zijn. In elke werkgroep zal altijd een lid van de BCO of TCO participeren, om de overlegstructuur binnen de Stichting ORWEJA helder en kort te houden.

Wij verwachten en sturen erop om in het eerste kwartaal 2024 de invulling van de beide commissies en de direct noodzakelijke werkgroepen gereed te hebben.

De Implementatiecommissie