ALGEMEEN

1.1       De IWT-selectiewedstrijd valt onder de verantwoordelijkheid van het Field Trial Comité (FTC).

1.2       De IWT-selectiewedstrijd voor de IWT wordt ieder jaar georganiseerd door één van de retrieverrasverenigingen of een combinatie van retrieverrasverenigingen, dan wel door het FTC.

1.3       De IWT-selectiewedstrijd dient jaarlijks uiterlijk 2 maanden voor de IWT plaats te vinden.

1.4       Indien het aantal aangemelde teams het aantal beschikbare plaatsen op de IWT niet overstijgt, zal geen selectiewedstrijd gehouden worden.

 

TEAMS

2.1.      Teams die aan de IWT-selectiewedstrijd wensen deel te nemen, dienen zich op te geven via bij het secretariaat ORWEJA.

2.2.      Teams kunnen zich zelfstandig opgeven, maar ook rasverenigingen kunnen teams afvaardigen naar de selectiewedstrijd.

2.3.      Een team bestaat uit drie retrievers, die ten minste in de novice klasse OWT (of vergelijkbare buitenlandse wedstrijdvorm) een certificaat, dan wel ten minste een kwalificatie op een novice apporteerveldwedstrijd hebben behaald.

2.4.     Een team mag zijn samengesteld uit diverse retrieverrassen.

2.5.     Ieder team mag één retriever als reserve toevoegen. Deze reserve dient gelijktijdig met het team opgegeven te worden. De reserve doet niet mee tijdens de selectiewedstrijd.

 

KEURMEESTERS

3.1.      Op de IWT-selectiewedstrijd wordt gekeurd door FCI-erkende (retriever) keurmeesters.

3.2.      De keurmeesters worden in gezamenlijk overleg tussen de organiserende retrieverrasvereniging en het FTC uitgenodigd.

3.3.      Op de IWT-selectiewedstrijd wordt gekeurd conform de ‘Rules for International Workingtest for Retrievers’ open klasse, tenzij in dit reglement anders is bepaald.

 

VERLOOP VAN DE IWT-SELECTIEWEDSTRIJD

4.1.      De IWT-selectiewedstrijd bestaat uit minimaal drie (tot maximaal vijf proeven), waarbij elke deelnemende hond minimaal één apport krijgt.

4.2.      Bij iedere proef staat het gehele team (exclusief de reserve) op post dan wel in de linie.

4.3.      Tijdens de proeven komen de volgende onderdelen in ieder geval aan bod: postgedrag, heelwork, markeren, dirigeren, zoeken en waterwerk.

4.4.      De proeven dienen zo ingericht te worden dat iedere deelnemende retriever met ieder onderdeel genoemd onder 4.3. in aanraking komt.

4.5.      De keurmeester bepaalt welke retriever op een bepaalde opdracht wordt ingezet.

 

AFVAARDIGING

5.1.      De teams die worden afgevaardigd, vertegenwoordigen Nederland. Er mogen (vooralsnog) alleen officiële landenteams meedoen. ‘Free teams’ kunnen alleen deelnemen door tussenkomst van het FTC.

5.2.      Het aantal teams dat namens Nederland wordt afgevaardigd, is afhankelijk van het aantal plaatsen dat toegekend wordt door het organiserende land.

5.3       De teams worden gerangschikt op basis van de totaalscore over alle proeven, ongeacht of één of meerdere nullen zijn behaald. De hoogst geplaatste teams worden afgevaardigd naar de IWT, rekening houdend met hetgeen vermeld staat onder 5.2.

5.4.      Indien het aantal aangemelde teams het aantal beschikbare plaatsen op de IWT niet overstijgt, zullen deze teams in beginsel afgevaardigd worden. Het FTC behoudt het recht een team niet af te vaardigen, indien het FTC van mening is dat een team niet over voldoende of de juiste kwaliteiten beschikt voor het deelnemen aan de IWT. Indien het FTC daartoe besluit, zal zij het betreffende team gemotiveerd hiervan op de hoogte stellen.

5.5.      Indien een team dat zich heeft gekwalificeerd voor deelname aan de IWT, om welke reden dan ook besluit niet deel te nemen, wordt deze plaats ingenomen door het navolgend hoogst geplaatste team.

5.6.      Teams die gekwalificeerd zijn voor deelname aan de IWT, zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen van het inschrijfgeld en bijkomende kosten. Het staat een team vrij zich te laten sponsoren.