Verzelfstandiging Jachthondendiscipline

Onder de provinciale jachthondencoördinatoren en de vertegenwoordigers van de trainingslocaties is in 2017 een onderzoek gehouden. Op basis van de resultaten is geconstateerd dat de gang van zaken niet in lijn loopt met de bestuurlijke verantwoording van de jagersvereniging voor deze activiteit. Bovendien loopt de vereniging een fiscaal risico omdat de Belastingdienst onderzoekt of deze activiteit als ‘economische activiteit’ btw-plichtig is. In feite vinden de jachthondenactiviteiten plaats onder de vlag en de naam van de Jagersvereniging, maar deze worden bijna nergens bestuurlijk en boekhoudkundig verantwoord

Hierdoor is door de Jagersvereniging het besluit genomen alle trainingsgroepen te verzelfstandigen. Het is aan de trainingsgroep hoe zij dit vorm wil geven. Hierdoor kan men als groep zelfstandig functioneren en zelf verantwoordelijkheid nemen voor haar activiteiten.  De Jagersvereniging blijft de belangen van de voorjagers behartigen en biedt ondersteuning in het verzelfstandigingsproces.

De Jagersvereniging heeft zorg gedragen voor de statuten voor stichtingen en/of verenigingen om zo de groepen in de provincies te helpen met de te nemen stappen. Er is inmiddels eveneens een erkenningssysteem opgesteld, waarmee de kwaliteit van de jachthondentrainingen gewaarborgd kan blijven. Ook commerciële hondenscholen kunnen op den duur voor deze erkenning in aanmerking komen. Zonder deze erkenning is het niet meer mogelijk om  jachthondenproeven te organiseren onder auspiciën van Orweja.

 

Erkenningscriteria

De provinciale jachthondencommissarissen hebben de volgende criteria voor erkenning van een trainingsgroep (inclusief groepen die alleen proeven organiseren) door de Jagersvereniging vastgesteld.

 • Zij bezitten een rechtspersoonlijkheid (inschrijving Kamer van Koophandel) en zijn zelf aansprakelijk voor haar verplichtingen jegens wet- en regelgeving.
 • Zij opereren financieel onafhankelijk.
 • Zij beogen het geven van jachthondentrainingen en het organiseren van de proeven uitsluitend onder auspiciën van Orweja. Een besloten onderlinge proef voor eigen cursisten is toegestaan.
 • Zij beperken zich in deze activiteiten uitsluitend tot de eigen provincie(s) ; voor activiteiten buiten de Provincie overleggen zij met de Jachthondencommissaris van de betreffende Provincie.
 • Zij rapporteren jaarlijks over hun activiteiten, aan de Provinciale Jachthonden-commissaris van de Jagersvereniging.
 • Trainers van de Rechtspersoon hebben op 1 januari 2024 met goed gevolg een door de Jagersvereniging erkende opleiding afgerond of werken onder supervisie van opgeleide trainers. Thans zijn als zodanig de opleiding en titel Kynologisch instructeur en de opleiding Jachthondeninstructeur van de Stichting Jachthopleiding Nederland erkend. Trainingen moeten primair zijn gericht op het opleiden van honden voor het gebruik in de praktijkjacht.

Voordelen erkenning door de Jagersvereniging

 • Trainers krijgen een erkenningsbrief van de commissaris Jachthonden namens het Provinciaal bestuur van de Jagersvereniging. Hiermee kunnen zij vergunningen / verloven aanvragen en aantonen officieel erkend te zijn als jachthonden opleiding.
 • Trainers vallen onder de dekking van een speciaal voor hen door de Jagersvereniging ontwikkelde aansprakelijkheidsverzekering.
 • De jachthondenopleidingen worden vermeld op de website van de Jagersvereniging als erkende opleiding.
 • De activiteiten van de jachthondenopleidingen kunnen worden vermeld op de activiteitenkalender van de Jagersvereniging.
 • De Rechtspersoon mag proeven organiseren onder auspiciën van Orweja.

 

Aanvragen jachthondenproeven

Praktisch houdt dit in dat het aanvragen van jachthondenproeven m.i.v. 2019 alleen mag worden gedaan door erkende trainingsgroepen. De provinciale jachthondencommissarissen maken aan Orweja bekend welke trainingsgroepen erkend zijn en derhalve bevoegd zijn tot het aanvragen van een jachthondenproef.
Dat geldt ook voor de groepen die alleen een jachthondenproef organiseren en geen opleiding geven. Deze groepen functioneren onder de rechtspersoonlijkheid van een (indien opgericht) overkoepelende provinciale stichting.

MyOrweja zal worden aangepast zodat de aanvragende instanties het KvK nummer van haar rechtspersoon kunnen invullen.