ten behoeve van de inschrijving voor jachthondenproeven, veldwedstrijden en OWT’s als genoemd in het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven, Algemeen Veldwedstrijd Reglement en het Orweja Working Test reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 • In My Orweja worden de gegevens van eigenaren en voorjagers geregistreerd. Dit betreffen uitsluitend de NAW-gegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen in de database van MyOrweja. Daarnaast worden de gegevens van de hond geregistreerd zoals voorgeschreven in het Kynologisch Reglement.
 • Deze gegevens dienen voor de communicatie met de inschrijver over de proef of wedstrijd waarvoor is ingeschreven en de betaling voor deelname aan die proef of wedstrijd. De gegevens van de hond worden gebruikt voor het dagprogrammaboekje, weergave van het behaalde resultaat en opstellen van een certificaat en/of diploma.
 • Bij inschrijving voor een jachthondenproef, OWT of veldwedstrijd komt een overeenkomst tot stand op grond waarvan het gebruik van de gegevens voor het doel zoals beschreven onder punt 2 is toegestaan. Bij inschrijving wordt ook nog uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.
 • Wanneer eigenaar en voorjager niet dezelfde zijn, dient de eigenaar te zorgen voor het uploaden van een toestemmingsverklaring. Deze verklaring vindt u onder deze mededeling en dient na ingevuld en ondertekend te zijn door de voorjager te worden geüpload bij de inschrijving in MyOrweja. De voorjager geeft daarmee toestemming tot het verwerken van zijn gegevens ten behoeve van genoemde doelen.
 • Uiterlijk 10 jaar na afloop van het wedstrijdjaar worden de gegevens van inschrijving verwijderd.
 • Op verzoeken van eigenaren of voorjagers om informatie van hun geregistreerde persoonsgegevens dan wel correctie of verwijdering daarvan, zal binnen een maand na ontvangst van dat verzoek worden gereageerd. Het intrekken van toestemming of een verzoek om verwijdering gegevens moet gestuurd worden aan de ambtelijk secretaris van Orweja.
 • Toezeggingen door Orweja van correctie of verwijdering zullen onverwijld worden nagekomen.
 • In elke publicatie van gegevens door Orweja, zal de publicatie beperkt worden tot de strikt noodzakelijke gegevens d.w.z. naam en ras van de hond, uitslag en eventueel plaatsing. Eigenaren worden niet meer in de uitslag vermeld.
 • In programma’s van evenementen waarvoor via MyOrweja dient te worden ingeschreven, zullen de door Orweja beschikbaar gestelde gegevens van de hond en de naam van eigenaar en voorjager worden vermeld.
 • Geregistreerde gegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar, zoals aangegeven op het inschrijfformulier.
 • Slechts de beheerders van My Orweja (de ambtelijk secretaris van Orweja en het lid van de Commissie Jachthondenproeven die hiermee belast is) zullen bij voortduring over een volledige lijst van gegevens beschikken.
 • Eigenaren geven actief toestemming tot het delen van hun gegevens met de organiserende organisatie van de jachthondenproef, veldwedstrijd of OWT waaraan zij willen deelnemen. Zonder die toestemming is inschrijving niet mogelijk en komt geen overeenkomst tot stand op grond waarvan kan worden deelgenomen aan de jachthondenproef, OWT of veldwedstrijd.
 • De ambtelijk secretaris van Orweja en wedstrijdsecretarissen van organiserende instanties dragen er zorg voor dat de digitaal opgeslagen gegevens slechts door gebruik van een of meer veilige wachtwoorden kunnen worden geraadpleegd. De website is beveiligd door een SSL-certificaat.
 • Orweja zal binnenkort een verwerkersovereenkomst afsluiten met organiserende instanties om een correcte uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te waarborgen.
 • Beeldmateriaal gemaakt op evenementen van Orweja, wordt uitsluitend op de website en facebookpagina van Orweja geplaatst met toestemming van degenen die op het beeldmateriaal te zien zijn. Dit beeldmateriaal heeft ten doel de belangstelling en het enthousiasme voor het werken met honden te bevorderen.
 • Data lekken binnen Orweja worden in voorkomend geval binnen 72 uur door de ambtelijk secretaris van Orweja gemeld bij http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 • Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website orweja.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Aldus door de Commissie Jachthonden vastgesteld op 25 mei 2018